Na web společnosti
Air Products and Chemicals, Inc.

Podmínky používání webu
Soukromí a bezpečnost

Použitím tohoto webu vzniká smlouva za následujících podmínek a omezení.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU Omezená licence na použití webu.

Podle těchto podmínek a omezení společnost Air Products and Chemicals, Inc. („společnost Air Products“) a její dceřiné společnosti, společné podniky a obchodní partneři („přidružené subjekty“) udělují každému uživateli tohoto webu neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo k přístupu, použití a zobrazení tohoto webu a informací na něm prezentovaných. Žádný uživatel se nesmí pokusit nijak narušit provoz tohoto webu. Pro účely těchto podmínek a omezení se jiná komunikační média použitá ve spojení s použitím tohoto webu, včetně začlenění telefonu a videa, považují za součást tohoto webu a informace poskytnuté v těchto komunikačních médiích se považují za informace prezentované na tomto webu. Tento web není určen pro použití fyzickými osobami mladšími osmnácti let a takovým osobám se neposkytuje licence k jeho použití.

Naše společnost.

Společnost Air Products spravuje tento web pro sebe a i pro své přidružené subjekty, zástupce, distributory a zákazníky svých přidružených subjektů, zástupců a distributorů. Tito uživatelé mohou použít tento web pro účely objednání produktů či získávání informací. Tento web je poskytnutý společností Air Products primárně pro sdílení společných informací o produktech a zdrojů webu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, není tento web určen k uzavření žádného nového ani dodatečného vztahu mezi smluvními stranami, zastoupení ani jiného vztahu mezi společností Air Products a těmito uživateli nebo jinými subjekty. Použitím tohoto webu nevzniká žádný zprostředkovatelský, zaměstnanecký ani franšízový vztah se společností Air Products.

Povaha informací.

Informace a funkce obsažené na tomto webu byly poskytnuty pro pohodlí uživatele a v některých případech jsou poskytovány vnějšími zdroji. Tento web vám pouze nabízí informace, o vhodnosti využití zde uvedených informací však rozhodujete vy, pouze vy máte odpovídající kvalifikaci či odbornost pro řádné vyhodnocení a využití těchto informací. Žádné zde uvedené informace nemají charakter právní ani daňové porady. Dle potřeby je třeba se obrátit na kompetentní právní nebo daňové zástupce. I přesto, že se snažíme o poskytování přesných informací odpovídajících době zveřejnění na webu, nemůžeme zaručit a nijak negarantujeme úplnost či přesnost a ani to, že budou tyto informace aktualizovány. Nikterak nevyjadřujeme názor, že informace uvedené na tomto webu jsou vhodné či dostupné ve všech zemích, přístup k informacím z míst, kde je obsah stránek nelegální, je zakázán. Ohledně dostupnosti našich produktů a služeb se obracejte na místní zastoupení společnosti Air Products. Povaha prohlášení směřujících do budoucna je popsána ve výroční zprávě společnosti Air Products a souvisejících finančních dokumentech. Podle svého vlastního uvážení můžeme kdykoli změnit obsah webu nebo těchto podmínek a omezení nebo upravit či ukončit tento web či jeho konkrétní části, a to bez předchozího upozornění. Pozdější opětovné využití tohoto webu bude považováno za souhlas s veškerými dříve revidovanými podmínkami a omezeními.

Bezpečnostní listy

Společnost Air Products a její přidružené subjekty spravují bezpečnostní listy (MSDS) pro všechny produkty. Uživatel se vyzývá k zajištění výtisků příslušných listů MSDS ještě před použitím těchto produktů pro zvýšení ochrany zaměstnanců a zákazníkům před veškerými známými riziky ohrožení zdraví nebo bezpečnosti, která jsou v těchto listech MSDS popsána. Společnost Air Products a její přidružené subjekty staví bezpečnost na první místo. Z tohoto důvodu se na naši společnost neváhejte obrátit a projednat s ní libovolné bezpečnostní aspekty těchto produktů. Některé oblasti tohoto webu byly navrženy pro zajištění bezpečnostního nebo procesního školení nebo poradenství online. Ve všech případech je takové školení nebo poradenství založeno pouze na konkrétních faktických informacích poskytnutých naší společnosti. Rozsah školení nebo poradenství poskytovaného naší společností je omezen na rozsah pokrytí a s uvážením omezujících předpokladů a premis uvedených v reakci naší společnosti.

Platné právo.

Všechny akce související s těmito podmínkami používání webu a použití tohoto webu se řídí zákony státu Pensylvánie, USA, bez ohledu na volbu nebo konflikt zákonných ustanovení libovolné jurisdikce.

Problematika jurisdikce.

Existence tohoto webu a možnost vyžádat informace nebo vyžadovat či objednávat produkty jeho prostřednictvím není nabídkou prodávat, zprostředkovávat prodej nebo obchodovat s těmi zeměmi nebo jurisdikcemi, ve kterých naší společnosti není zákonem povoleno podnikat nebo ve kterých naše společnost ještě nepodniká. Existence tohoto webu ani možnost přístupu k jeho obsahu neustavuje žádné nové ani dodatečné jurisdikční ani daňové styky ani vztahy mezi společností Air Products nebo libovolným přidruženým subjektem v rámci libovolné země ani jurisdikce, ve které společnost Air Products nebo přidružený subjekt ještě nepodniká. Za shodu se všemi místními zákony souvisejícími s přístupem k obsahu a použitím tohoto webu zodpovídá uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že se podřídí jurisdikci soudů se sídlem v Pensylvánii ve věci řešení všech sporů vzniklých z nebo souvisejících s těmito podmínkami používání webu a jho použitím.

Objednávky online.

Nic, co je obsahem tohoto webu, nepředstavuje nabídku společnosti Air Products ani žádného jejího přidruženého subjektu k nákupu nebo prodeji produktů nebo služeb. Prostřednictvím použití tohoto webu nevzniká žádná smlouva na nákup nebo prodej produktů nebo služeb, dokud není objednávka umístěna uživatelem a přijata společností Air Products nebo jedním z jejích přidružených subjektů způsobem popsaným v konkrétních objednacích informacích poskytnutých u popisu produktu nebo služby online. Po uzavření smlouvy představují její podmínky, podle okolností, podmínky platné pro nákup nebo prodej realizovaný společností Air Products nebo jejím přidruženým subjektem prezentované online v okamžiku objednávky. Všechny požadavky na produkt nebo objednávky podléhají platným zákonům včetně, podle okolností, exportním a importním předpisům a omezením vyplývajícím z bojkotu, pokud existují, uvaleným řídicími orgány s jurisdikcí pokrývající takové požadavky nebo objednávky produktu. Společnosti Air Products poskytuje portál zákaznických služeb APDirect® předem kvalifikovaným nákupčím a ve prospěch společnosti Air Products a jejích přidružených subjektů. Prodejce se u každé transakce identifikuje v okamžiku přijetí objednávky. U produktů, pro které není v okamžiku objednávky stanovena cena, má kupující právo zrušit objednávku podle zásad vyrozumění o zrušení prodávajícího poté, kdy byl kupující vyrozuměn o ceně a identitě prodávajícího.

Odkazy.

Z praktických důvodů tento web obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které nijak nesouvisí se společností Air Products ani jejími přidruženými subjekty. Pokud uživatel tyto odkazy použije, opustí tento web. Naše společnost nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů, zabezpečení ani obsah stránek, na které odkazuje. Z odkazů na jiné stránky nevyplývá, že by společnost Air Products podporovala, schvalovala nebo sponzorovala libovolné informace dostupné na odkázané stránce nebo libovolné produkty nebo služby, které se na nich mohou prodávat, a společnost Air Products ani její přidružené subjekty nezodpovídají za žádné škody, které by mohly vzniknout použitím takových informací, produktů nebo služeb. Naše společnost nezodpovídá za odkazy na tento web případně přítomné na stránkách jiných subjektů, které jsou neaktivní a neodkazují na nejnovější informace.

Soubory cookie.

"Cookies" jsou malá množství dat, která software webového prohlížeče ukládá na váš pevný disk nebo dočasně do operační paměti počítače. Cookies vám mohou být užitečné, jelikož pomáhají v rychlejším prohlížení stránek tak, že zaznamenávají informace z posledních návštěv daných stránek, jako je například uživatelské jméno, registrační údaje a historie prohlížení. Kromě toho, že zaznamenávají informace o užívání stránek, rovněž sledují e-mailové adresy a vzorce pohybu na, z a uvnitř našich stránek, přidávají reklamy na zboží či služby podle zájmů uživatele a vyhodnocují velikost publika. Některé stránky na tomto webovém serveru využívají cookies, aby usnadnily opakované návštěvy a aby nám umožnily nabídnout zajímavé produkty a služby. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vám oznámil přijetí souborů cookies a vy se mohli rozhodnout, zda s jejich použitím souhlasíte.

OBSAH WEBU – PRÁVNÍ OMEZENÍ

MATERIÁLY NA TOMTO WEBU (VČETNĚ VEŠKERÉ GRAFIKY) A VŠECHNY MATERIÁLY ZPŘÍSTUPNĚNÉ JEHO PROSTŘEDNICTVÍM SE POSKYTUJÍ VE STAVU „JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH. S OHLEDEM NA MATERIÁLY NA TOMTO WEBU SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DODAVATELÉ ODMÍTÁ V NEJŠIRŠÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY VŠECHNY ZÁRUKY VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NÁROK A NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY ANI DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ ANI NEPODÁVAJÍ INFORMACE O POUŽITÍ NEBO VÝSLEDCÍCH POUŽITÍ MATERIÁLŮ NA TOMTO WEBU S OHLEDEM NA JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO JINAK. MATERIÁLY NA TOMTO WEBU MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. TYTO MATERIÁLY SE MOHOU STÁT NEPŘESNÝMI V DŮSLEDKU VÝVOJE NASTALÉHO PO DATU JEJICH UMÍSTĚNÍ NA WEB. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY ANI DODAVATELÉ NEJSOU NIJAK POVINNI TYTO INFORMACE UDRŽOVAT AKTUÁLNÍ. NĚKTERÉ ODKAZY NA TOMTO WEBU MOHOU ODKAZOVAT NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY. PROTOŽE SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DODAVATELÉ NEMOHOU NIJAK KONTROLOVAT POUŽITÍ TOHOTO WEBU ANI POVAHU ODKAZŮ JINÝCH SUBJEKTŮ ANI ODKAZŮ NA STRÁNKY TŘETÍCH SUBJEKTŮ, NEJSOU ANI ZODPOVĚDNÍ ZA OBSAH ŽÁDNÉ ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, JEJÍ ZMĚNY ANI AKTUALIZACE. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY ANI DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA WEBCASTING ANI VYSÍLÁNÍ JINÝM ZPŮSOBEM PŘIJATÉ Z LIBOVOLNÉHO ODKÁZANÉHO WEBU. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS POSKYTUJE TYTO ODKAZY UŽIVATELI POUZE PRO JEHO POHODLÍ A Z UVEDENÍ LIBOVOLNÉHO ODKAZU NEVYPLÝVÁ DOPORUČENÍ ANI PODPORA ODKAZOVANÉHO WEBU SPOLEČNOSTÍ AIR PRODUCTS. SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY ANI DODAVATELÉ TAKÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ S TAKOVÝMI ODKAZY NEBO ODKAZOVANÝMI WEBY A NEZARUČUJÍ, ŽE LZE JEJICH POUŽITÍM ZÍSKAT VÝSLEDKY PRO LIBOVOLNÝ ÚČEL VČETNĚ NÁKUPU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB.

PROVOZ WEBU – PRÁVNÍ OMEZENÍ.

SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS BUDE SPRAVOVAT TENTO WEB A JEHO PROVOZ, ALE NEZODPOVÍDÁ A NEMŮŽE ZODPOVÍDAT ZA NÁSLEDKY ŽÁDNÝCH CHYB, KTERÉ SE NA NĚM MOHOU VYSKYTOVAT NEBO MOHOU VYVSTAT PŘI JEHO PROVOZU. POKUD JDE O PROVOZ TOHOTO WEBU, SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DODAVATELÉ VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY LIBOVOLNÉHO DRUHU VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST A VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ, ŽE: (I) PROVOZ WEBU SPLNÍ POŽADAVKY, (II) PŘÍSTUP NA WEB BUDE NEPŘERUŠENÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ, BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ A PROST CHYB, (III) VÝSLEDKY PŘÍPADNĚ ZÍSKANÉ POUŽITÍM WEBU BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ A ŽE (IV) ZÁVADY BUDOU NAPRAVENY. UŽIVATEL (NIKOLIV SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY NEBO DODAVATELÉ) PŘEJÍMÁ VEŠKERÉ NÁKLADY NA SERVIS, OPRAVU NEBO NÁPRAVU PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ NA POČÍTAČOVÉM VYBAVENÍ A SOFTWARU V DŮSLEDKU VIRŮ, CHYB NEBO JINÝCH PROBLÉMŮ JEMU VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU NÁVŠTĚVY TOHOTO WEBU.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY ANI DODAVATELÉ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEZODPOVÍDAJÍ ZA ŠKODY ANI ŠKODY NA ZDRAVÍ VČETNĚ LIBOVOLNÝCH PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO REPRESIVNÍCH ŠKOD PŘÍPADNĚ VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY NEBO MATERIÁLŮ NA TOMTO WEBU, AŤ AKCÍ NEBO SMLOUVOU, NEDBALOSTÍ NEBO JINÝM PROTIPRÁVNÍM ČINEM, VYVSTALÉ Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽITÍM NEBO PROVEDENÍM TOHOTO WEBU NEBO INFORMACEMI NA NĚM DOSTUPNÝCH. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY NEJSOU ZODPOVĚDNÉ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST AIR PRODUCTS NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS NEBO PŘIDRUŽENÉHO SUBJEKTU BYLI VYROZUMĚNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. PATŘÍ K NIM ZEJMÉNA ŠKODY NEBO ŠKODY NA ZDRAVÍ ZPŮSOBENÉ CHYBOU, VYNECHÁNÍM, PŘERUŠENÍM, ZÁVADOU, NEPODÁNÍM VÝKONU, PORUCHAMI HARDWARU NEBO SOFTWARU, PRODLEVOU PROVOZU NEBO PŘENOSU, PORUCHAMI VEDENÍ NEBO POČÍTAČOVÝM VIREM NEBO JINOU ŠKODLIVOU SOUČÁSTÍ, POUŽITÍM INFORMACÍ NA TÉTO STRÁNCE, DOSTUPNOSTÍ ZDROJŮ K OBSLUZE APLIKACE NA TOMTO WEBU NEBO ZÁSAHEM VYŠŠÍ MOCI.

OMEZENÍ PRÁVNÍHO OMEZENÍ WEBU A ZODPOVĚDNOSTI.

JE MOŽNÉ, ŽE PLATNÝ ZÁKON NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. PAK JE MOŽNÉ, ŽE SHORA UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ PRO VÁS NEPLATÍ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŠAK CELKOVÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS, JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ ANI DODAVATELŮ VE VZTAHU K UŽIVATELI ZA ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY JEDNÁNÍ, AŤ ZE SMLOUVY, PŘEČINU (ZEJMÉNA NEDBALOSTI) NEBO JINAK, NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU UŽIVATELEM, POKUD SE TAK STALO, ZA PŘÍSTUP NA TENTO WEB.

Shrnutí informací.

Popisy dokumentů uložených u organizace United States Securities and Exchange Commission, reference na zaměstnavatelské praxe nebo zásady a další informace mohou být výňatky nebo shrnutí a nemusí být vyčerpávající, definitivní ani aktuální. Všechny reference na udané dokumenty se uvažují ve své úplnosti a s uvážením úplných dokumentů.

Informace pro uživatele.

Žádné informace ani materiály zasílané prostřednictvím této stránky společnosti Air Products nebo jejím přidruženým subjektům se nebudou považovat za důvěrné ani vlastní (s tou výjimkou, že nakládání s osobními údaji se bude řídit prohlášením o ochraně osobních údajů naší společnosti), pokud nebudou zaslána podle samostatné písemné smlouvy o ochraně důvěrných dat, kterou budou důsledně dodržovat obě strany. Zasláním dat chráněných zákonem na ochranu autorských práv, důvěrných nebo vlastních informací společnosti Air Products nebo jejím přidruženým subjektům bez smlouvy o ochraně důvěrných dat uživatel: (i) souhlasí s převodem vlastnictví takových informací včetně chráněných zákonem na ochranu autorských práv na společnost Air Products bez další náhrady, (ii) automaticky uděluje společnosti Air Products bez další smlouvy nebo náhrady neomezenou a neodvolatelnou licenci k použití, reprodukci, zobrazení, provedení, změně, přenosu a distribuci takových informací a (iii) souhlasí, že společnost Air Products a její přidružené subjekty mohou volně použít tyto informace včetně všech nápadů, koncepcí, know-how nebo technik pro libovolný účel.

Omezení vývozu.

Tento web je spravován a provozován společností Air Products z jejího sídla v USA. Naše společnost nevyjadřuje názor, že by informace nebo jiné materiály, ke kterým se přistupuje prostřednictvím tohoto webu, byly vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech a přístup k nim z jiných zemí, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Uživatelé, kteří se rozhodnou přistupovat k informacím nebo na stránku z jiných míst, tak činí na základě vlastní vůle a zodpovídají za dodržení platných místních zákonů. Uživatel nesmí exportovat ani reexportovat žádné informace ani produkty takto přijaté jinak než v plné shodě se všemi zákony a předpisy platnými v USA. Zejména nelze informace nebo produkty exportovat ani reexportovat do žádné země (ani jejímu státnímu příslušníkovi nebo rezidentovi), u které USA uvalily embargo na zboží, ani nikomu uvedenému na seznamu zvlášť označených subjektů ministerstva zahraničí USA nebo seznamu zakázaných odběratelů ministerstva obchodu USA. Uživatel kromě toho zodpovídá za dodržení všech místních zákonů dané země, které mohou mít dopad na import, export nebo použití informací nebo produktů.

Informace.

Tato stránka může obsahovat chatovací místnosti nebo vývěsní tabule pro pohodlí jejích uživatelů, společnosti Air Products a jejích přidružených subjektů. Společnost Air Products nekontroluje materiály ani informace umístěné do těchto médií. Uživatel nesmí: (i) rušit jiného uživatele při použití těchto médií na stránce, (ii) zveřejňovat nezákonné, obscénní, výhružné, urážlivé, hanlivé, skandální, provokující, pornografické, profánní ani neslušné materiály ani žádné materiály, které by mohly vést k nebo podporovat chování, které by bylo možné považovat za kriminální, mohlo vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat libovolný zákon, (iii) zveřejňovat materiál porušující autorská práva, obchodní značku nebo podobné vlastní materiály, (iv) porušovat právo na ochranu soukromí ostatních osob, (v) zveřejnit materiál obsahující viry nebo jiné škodlivé prvky nebo (vi) zveřejnit materiál pro komerční nebo reklamní účely. Společnost Air Products může příležitostně sledovat nebo revidovat diskuse, chaty nebo zprávy zaslané do chatovacích místností nebo vývěsních tabulí. Společnost Air Products však není povinna tak učinit a nijak nezodpovídá za škody vzniklé z obsahu takových diskusí, chatů nebo zaslaných zpráv ani za žádné chyby, urážky, pomluvy, nactiutrhání, vynechání, falešnost, obscenitu, pornografii, profánnost, nebezpečí nebo nepřesnost obsaženou v takových diskusích, chatech nebo zaslaných zprávách. Společnost Air Products si vyhrazuje právo odhalit jakékoliv informace: (x) nutné k uspokojení požadavků zákona nebo státu, (y) ve spolupráci s policejními orgány nebo na základě příkazu soudu nebo (z) pokud má dobrý důvod věřit, že je takové odhalení racionálně nezbytné k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti Air Products, jejích přidružených subjektů, zaměstnanců, akcionářů, zákazníků nebo veřejnosti. Společnost Air Products si vyhrazuje právo odstranit nebo odepřít zveřejnění libovolného materiálu, který na základě svých úvah shledá sporným. Společnost Air Products může postihovat nesprávné nakládání s webem nebo jeho použití v plném rozsahu povoleném zákonem.

Informace o vlastnictví.

Společnost Air Products vlastní autorská práva na všechen materiál na tomto webu nebo má platná práva poskytnutá třetím subjektem k použití materiálu na tomto webu. Obchodní známky a názvy patřící společnosti Air Products nebo jejím přidruženým subjektům jsou chráněny podle zákonů různých jurisdikcí a byly registrovány v různých zemích, ve kterých se registrace vyžaduje ze zákona nebo je požadována za přínosnou. Žádnou část tohoto webu nelze kopírovat, reprodukovat, opakovaně publikovat, odesílat, zasílat, vysílat ani nijak distribuovat. Výjimkou je to, že si uživatel může stáhnout jednu kopii materiálů na každý jednotlivý počítač pouze pro osobní nekomerční domácí použití za předpokladu, že nechá na těchto materiálech beze změn veškeré označení autorských práv, obchodní známky a další informace o vlastnictví. Každá změna materiálů nebo použití materiálů pro libovolný jiný účel je porušením autorských práv a dalších práv na majetek společnosti Air Products a jejích přidružených subjektů. Použití libovolného takového materiálu na libovolném jiném webu nebo počítačové síti bez předchozího písemného souhlasu společnosti Air Products nebo jejího přidruženého subjektu, podle situace, je zakázáno. Povolení odkazovat na informace naší společnosti nebude uděleno webu, který rámuje nebo jinak prezentuje informace naší společnosti způsobem, který jí je nepřipisuje. Použití obchodních známek, značek služby a obchodních názvů na tomto webu uživatelem jinak, než jak je povoleno v těchto podmínkách a omezeních nebo písemně povoleno společností Air Products nebo jejími přidruženými subjekty, je přísně zakázáno. Prezentace informací na tomto webu není určena k udělení vlastnických ani jiných práv na obchodní známky, názvy, autorská práva, patenty ani jiná vlastnická práva nebo informace naší společnosti a ani k porušení práv na patenty nebo jiné duševní vlastnictví, která jsou vlastněna jinými subjekty. Z odkazu na jiné weby nevyplývá, že by společnost Air Products nebo odkazovaný web měl legální oprávnění používat obchodní známku, název, logo nebo autorská práva jiných subjektů.

Digitální podpisy, elektronické podpisy, vyrozumění.

Tento web nepřijímá zprávy zaslané elektronicky a žádný digitální nebo elektronický zvuk, video, akce nebo podpis implementovaný prostřednictvím tohoto webu nezavazuje společnost Air Products ani její přidružené subjekty, pokud (i) nebyla provedena písemná dohoda mezi k tomu oprávněným vedoucím pracovníkem naší společnosti nebo jeho jmenovaným zástupcem nebo (ii) nebyla provedena na konkrétní části stránky naší společnosti, která umožňuje uzavřít elektronický závazek specifickým způsobem – v takovém případě bude elektronická akce závazná pro naši společnost a uživatele za uvedených podmínek. Kliknutí na tlačítko „Odesílám“, „Souhlasím“ nebo „Přijímám“ na tomto webu se považuje za závazné elektronické přijetí smluvních podmínek poskytnutých online. Podobně použitím tohoto webu uživatel uzavírá závaznou smlouvu, podle které bude dodržovat tyto podmínky a omezení, a naše společnost na jejím základě poskytovat informace na tomto webu.  

Poslední aktualizace: březen 2018

Došlo k chybě, opravte zvýrazněná pole.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

Jak vám můžeme pomoci?

  1. Jaký druh poptávky?