Poslední aktualizace: Březen 2018

Společnost Air Products („AP“) chápe vaše starosti ohledně ochrany osobních údajů. Toto oznámení o ochraně soukromí popisuje zásady a postupy společnosti Air Products týkající se shromažďování a využívání osobních údajů a ustanovuje vaše práva na ochranu soukromí. Jsme si vědomi toho, že ochrana osobních údajů vyžaduje neustálou práci, a proto budeme čas od času aktualizovat toto oznámení o ochraně soukromí, když zavedeme nové postupy týkající se osobních údajů nebo přijmeme nové zásady ochrany osobních údajů.

Shromažďované informace, účel shromažďování a využití
Sdílené informace
Vaše práva
Převody osobních údajů
Ukládání a uchovávání osobních údajů
Způsoby ochrany osobních údajů
Další weby společnosti Air Products
Odkazy na další weby
Aktualizace oznámení o ochraně soukromí online
Možnosti kontaktování oddělení ochrany soukromí společnosti Air Products

Shromažďované informace, účel shromažďování a využití

Můžete poskytovat osobní údaje – zejména vaše jméno a příjmení, obchodní fyzickou adresu, obchodní e-mailovou adresu nebo firemní telefonní číslo – prostřednictvím webových stránek. Zde jsou uvedeny způsoby, kterými lze poskytnout informace, a také typy informací, které je možné zasílat. Také popisujeme, jak můžete využít informace, které nám poskytujete, a za jakým účelem je shromažďujeme. Pokud nás chcete kontaktovat, vyplňte informace do formulářů nebo pošlete e-mail. Každý formulář shromažďuje a vyžaduje jiné informace. Ve většině případů označuje hvězdička (*) na formuláři povinné pole. V nepovinných polích můžete uvést další informace. Vyplnění formuláře nebo zaslání e-mailu můžete využít při nákupu produktu, stažení zprávy nebo jiného materiálu, registraci na konferenci, zadání požadavku, odpovědi na e-mail nebo příspěvek na blogu, položení otázky, žádosti o pracovní pozici nebo přidání komentáře.

Osobní údaje zpracováváme za určitými legálními obchodními účely, mezi něž patří některé nebo všechny z následujících: Poskytnuté informace můžeme využít k odpovědi na váš dotaz, kontaktování s dotazy ohledně požadavku, položení dotazu, informování o produktech a budoucích akcích, provádění průzkumů, hodnocení žádosti o zaměstnání a kontaktování z dalších důvodů souvisejících s nabídkou a vylepšováním služeb.

Návštěvníkům našich webů můžeme nabízet různé funkce, které můžeme občas měnit. Aby bylo možné tyto funkce poskytovat, můžeme žádat o uvedení určitých osobních údajů.

Kromě výše uvedených použití můžeme na webových stránkách poskytnuté osobní informace využívat také k provozu, hodnocení a zlepšování našeho podnikání. Mezi konkrétní použití patří vývoj nových produktů a služeb, správa komunikace, provádění tržního výzkumu, reklama a marketing, zjišťování efektivity reklamy a marketingu, analýza produktů, služeb a webů a správa webů. Informace také můžeme využít k prevenci a ochraně před podvodem, nároky a dalšími riziky a za účelem dodržování nebo uplatňování platných právních podmínek, průmyslových standardů a našich zásad a podmínek. Kromě toho můžeme informace získané na stránkách využít za jinými účely, na které upozorníme při sběru.

Informace získávané automaticky

Při návštěvě našich stránek od vás můžeme shromažďovat určité informace pomocí automatických nástrojů díky technologiím, jako jsou soubory cookie, tokeny, které nefungují na bázi souborů cookie, protokoly webových serverů, sledovací pixely a webové majáky. Webové stránky odesílají soubory cookie na počítač nebo jiné zařízení připojené k internetu za účelem jedinečné identifikace prohlížeče nebo uchování informace nebo nastavení v prohlížeči. Prohlížeč vám může sdělit, když dostanete některé typy souborů cookie, a informovat o možnostech omezení nebo deaktivování některých souborů cookie. Upozorňujeme však, že bez souborů cookie nemusí být možné využívat všechny funkce našich stránek a nakupovat produkty pomocí „nákupního košíku“. Veškeré produkty je možné objednat telefonicky ze zákaznického střediska dané země. Tokeny, které nefungují na bázi souborů cookie, jsou šifrované identifikátory na bázi adresy URL, které sledují klíče resetování časově omezeného hesla nebo proklikové aktivity e-mailu a fungují v situacích, ve kterých jsou soubory cookie deaktivované nebo nebyla zahájena relace.

Naše webové servery mohou protokolovat informace, jako je typ operačního systému, typ prohlížeče, doména, další nastavení systému, jazyk, který systém používá, a země a časové pásmo, ve kterých se zařízení nachází. Protokoly webového serveru mohou rovněž zaznamenávat informace, jako je adresa webové stránky, ze které jste se dostali na naše stránky, a adresa IP zařízení použitého k připojení k internetu. Mohou rovněž zaznamenávat informace o vaší interakci se stránkami, například o navštívených stránkách.

Na stránkách rovněž používáme webové analytické služby třetích stran, například Google Analytics. Poskytovatelé služeb zajišťující tyto služby mohou používat soubory cookie a webové majáky za účelem analýzy využití stránek uživateli. Informace shromážděné soubory cookie a webovými majáky (včetně adresy IP) jsou k dispozici poskytovatelům služeb, kteří je používají k vyhodnocení vašeho užívání stránek.

Informace shromážděné online pomocí souborů cookie, tokenů, které nefungují na bázi souborů cookie, webových majáků a dalšími automatizovanými způsoby využíváme k přizpůsobení a zlepšení návštěv stránek, usnadnění používání stránek, shromažďování statistik o návštěvách stránek a vysvětlení toho, jak uživatelé procházejí stránky, za účelem vytvoření užitečnějšího webového prostředí. Tyto informace také využíváme při diagnostice technických problémů a problémů služeb, správě webů a identifikaci návštěvníků webů. Využíváme záznamy o navštívených stránkách k zjišťování, kolik času návštěvníci stráví na webových stránkách v rámci našich stránek, jak návštěvníci stránky procházejí a jak můžeme stránky přizpůsobit podle potřeb návštěvníků.

Signály „Do Not Track“ (Nesledovat)

Nastavení prohlížeče může umožňovat vysílat signál „Do Not Track“ (Nesledovat) navštíveným webům a online službám. Stejně jako řada dalších webů a online služeb aktuálně nezpracováváme ani nereagujeme na signály „Do Not Track“ z prohlížeče nebo na jiné mechanizmy umožňující výběr. Jak my, tak jiné strany (například poskytovatelé služeb) mohou shromažďovat osobní údaje o aktivitách návštěvníků online dlouhodobě a na webech třetích stran.

Sociální sítě

Stránky obsahují sledovací funkce sociálních sítí, jako jsou Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube a Instagram. Tyto sledovací funkce mohou shromažďovat informace o tom, které konkrétní stránky návštěvníci v rámci stránek navštěvují, a adresu IP zařízení, ze kterých se připojujete k internetu. Mohou rovněž odeslat soubor cookie za účelem zajištění správného fungování služeb.

Sledovací funkce sociálních sítí jsou hostovány třetí stranou nebo přímo na stránkách. Vaše interakce s weby sociálních sítí se řídí zásadami ochrany osobních údajů společností, které je poskytují. Pokud používáte na našich stránkách některé funkce sociálních sítí, důrazně doporučujeme pročíst si zásady ochrany osobních údajů společností, které tyto funkce a služby poskytují.

Příklad:

V případě návštěvníků, kteří mají účet ve službě LinkedIn a dostali se na naše stránky ze služby LinkedIn, mohou stránky používat sledovací pixely – průhledné obrázky umístěné na webových stránkách – které, v kombinaci se soubory cookie, shromažďují informace obsažené na profilu LinkedIn a informace o přístupu na webové stránky obsahující pixely a interakci s nimi.

Zpět na začátek stránky

Sdílené informace

Osobní údaje shromážděné na stránkách neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme kromě výjimek zde popsaných. Osobní údaje shromážděné pomocí stránek můžeme sdílet s přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb, kteří provádějí služby z našeho pověření. Tyto poskytovatele služeb neopravňujeme k používání nebo zveřejnění informací kromě případů, kdy je to nutné k provedení zadaných služeb nebo zajištění dodržování zákonných požadavků. Osobní údaje shromážděné pomocí stránek můžeme sdílet s přidruženými společnostmi, které mohou tyto informace použít k marketingovým účelům.

Kromě toho můžeme předat osobní údaje: (a) pokud to po nás požaduje zákon nebo právní proces (například soudní příkaz nebo předvolání), (b) policejním orgánům nebo jiným státním úřadům, (c) když věříme, že je zveřejnění nutné nebo vhodné k zabránění zranění nebo finanční ztrátě nebo (d) v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou nebo nezákonnou činnosti nebo přímo takovéto činnosti. Vyhrazujeme si právo na přenos osobních informací, které o vás máme, v případě prodeje nebo převodu celého našeho podnikání a majetku nebo jeho části (včetně případu reorganizace, rozpuštění nebo likvidace). Pokud k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí a požádáme nového vlastníka, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, používal v souladu s naším oznámením o ochraně soukromí online.

Zpět na začátek stránky

Vaše práva

Požadavky ohledně osobních údajů: přístup, oprava, aktualizace a smazání

Podle platných zákonů a určitých výjimek můžete mít právo na přístup, opravu, nesouhlas se zpracováním nebo smazání osobních údajů.

Pokud chcete tato práva uplatnit, aby bylo možné provést úpravy, opravy nebo smazání v souladu s platnými zákony, můžete:

  • opravit nebo smazat svůj profil na webových stránkách,
  • nebo kontaktovat oddělení ochrany soukromí společnosti Air Products na adrese privacy@airproducts.com.

V řadě zemí máte právo na stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud vám nevyhovuje, jak společnost Air Products zpracovává vaše osobní údaje.

Zpět na začátek stránky

Převody osobních údajů

Osobní informace, které o vás shromažďujeme, můžeme převést příjemcům do jiných zemí, než ve které byly informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste informace původně poskytli. Při převodu vašich informací příjemcům v jiných zemích (např. USA) budeme chránit tyto informace podle popisu v oznámení o ochraně soukromí online.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo Švýcarsku, budeme dodržovat platné právní požadavky a poskytneme adekvátní ochranu při přenosu osobních údajů příjemcům v zemích mimo EHP a Švýcarsko. Co se týče převodů osobních údajů do USA, společnost Air Products používá rámec standardních modelových smluv vytvořený Evropskou komisí.

Zpět na začátek stránky

Ukládání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uložené na serverech společnosti Air Products a na serverech určitých služeb cloudových databází a správy ukládání dat, které společnost Air Products využívá a které se většinou nacházejí v USA. Společnost Air Products uchovává osobní údaje po dobu trvání obchodního kontaktu zákazníka nebo zainteresované strany se společnosti Air Products v souladu s dalšími právními, daňovými a provozními povinnostmi ohledně uchování. Pokud máte zájem o další informace o místě a trvání uchovávání vašich osobních dat, kontaktujte oddělení ochrany soukromí společnosti Air Products na adrese privacy@airproducts.com.

Zpět na začátek stránky

Způsoby ochrany osobních údajů

Provozujeme administrativní, technické a fyzické zabezpečení určení k ochraně poskytnutých osobních údajů před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, pozměněním, přístupem, zveřejněním nebo použitím. Tato opatření budeme dle potřeby průběžně upravovat s dostupností nových technologií.

Zpět na začátek stránky

Další weby společnosti Air Products

Ze stránek můžeme odkazovat na jiné webové stránky provozované společností Air Products a jejími přidruženými subjekty (spolu „stránky společnosti Air Products“). Toto oznámení o ochraně soukromí nepoužívají všechny stránky společnosti Air Products. Jednotlivé stránky společnosti Air Products mohou využívat různá oznámení o ochraně soukromí, které popisují konkrétní postupy používání a shromažďování. V případě odlišnosti oznámení o ochraně soukromí přidruženého subjektu od oznámení o ochraně soukromí těchto stránek se řídí postupy na tomto webu společnosti Air Products ustanoveními v oznámení o ochraně soukromí přidružené společnosti.

Zpět na začátek stránky

Odkazy na další weby

Stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky. Tyto webové stránky mohou být provozovány jinými společnostmi. Webové stránky, na které vedou odkazy, mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které v případě návštěvy některých těchto stránek důrazně doporučujeme pročíst. Naše společnost nezodpovídá za používání webových stránek, které neprovozujeme, obsah těchto stránek ani postupy ochrany soukromí těchto stránek.

Zpět na začátek stránky

Aktualizace oznámení o ochraně soukromí online

Oznámení o ochraně soukromí online můžeme aktualizovat průběžně a bez předchozího upozornění kvůli změnám našich postupů ohledně osobních údajů nebo platných zákonů. Zveřejníme aktualizovanou verzi a v horní části oznámení uvedeme datum poslední aktualizace.

Zpět na začátek stránky

Možnosti kontaktování oddělení ochrany soukromí společnosti Air Products

Pokud máte dotazy nebo komentáře ohledně tohoto oznámení o ochraně soukromí nebo problém související s naším způsobem shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů nebo chcete, abychom aktualizovali informace, které máme o vás nebo vašich preferencích, kontaktujte nás některým z níže uvedených způsobů.

Pošlete nám e-mail na adresu: privacy@airproducts.com

Pošlete nám dopis na adresu:

Air Products
1940 Air Products Boulevard 
Allentown, PA 18106-5500
Attention: Chief Information Security Officer

Zpět na začátek stránky

Došlo k chybě, opravte zvýrazněná pole.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

Jak vám můžeme pomoci?

  1. Jaký druh poptávky?