Zabezpečení potrubí

V Air Products je bezpečnost potrubí prvořadá. Navrhujeme a provozujeme naše plynovody tak, abychom splňovali nebo překračovali federální a státní bezpečnostní předpisy. Air Products se zavázala dodržovat při provozu svých potrubí nejvyšší bezpečnostní standardy. O více než 75 let později jsme si užili jednu z nejlepších záznamů o bezpečnosti potrubí v oboru.

Co jsou potrubí?

Potrubí jsou podzemní systémy pro přepravu kapalných a plynných produktů. Představují nejbezpečnější a nejekonomičtější systém přepravy produktů, které jsou pro náš způsob života zásadní. Naše země křižují tisíce kilometrů podzemních potrubí, které dodávají produkty, jako je ropa, benzín, topný olej, zemní plyn a technické plyny.

Convent pipeline delivery

Air Products se zavázala zajistit bezpečný provoz potrubí pro veřejnost i pro naše životní prostředí. Mezi metody předběžné opatrnosti, které Air Products používá k udržení vynikajícího záznamu o bezpečnosti, patří nepřetržitý dohled, běžné kontroly, monitorování počítačů nebo přístrojů, ochrana proti korozi, programy údržby a testování a školení zaměstnanců.

Se správnými znalostmi nám můžete pomoci zajistit vaši komunitu bezpečnou. Naučte se, jak předcházet nouzovým situacím v potrubí, jak rozpoznat netěsnost potrubí a co dělat, když dojde k úniku.

Chceme pokračovat v záznamu bezpečnosti a potřebujeme vaši pomoc. Poznáním a porozuměním důležitým informacím obsaženým na těchto webových stránkách můžete pomoci udržet bezpečnost okolí a pracoviště.


Jste-li úředník pro veřejnou bezpečnost,

Postupy pro nouzové situace pro úředníky veřejné bezpečnosti.

Pokud jste úředník pro veřejnou bezpečnost, víte, že musíte učinit veškerá opatření, která považujete za nezbytná, k zajištění ochrany veřejnosti v případě havárie potrubí. Následující návrhy jsou uvedeny jako vodítko:

 • Zajistěte oblast kolem úniku do bezpečné vzdálenosti. To může zahrnovat evakuaci osob z domovů, podniků, škol a dalších míst. montáž zábran pro řízení přístupu na místo nouzové situace, a podobná bezpečnostní opatření.
 • Pokud netěsnost netěsní, proveďte opatření, abyste zabránili vznícení. To může zahrnovat zákaz kouření, přesměrování dopravy a ukončení dodávky elektrické energie a plynu.
 • Pokud uniká potrubí, hoří, snažte se zabránit šíření požáru, ale nepokoušejte se jej uhasit. Hořící produkty nebudou explodovat. Pokud je požár uhasen, shromažďuje se plyn nebo pára, které by mohly při opětovném zapálení sekundárními ohněmi explodovat.
 • Kontaktujte co nejrychleji společnost provádějící potrubí. Značkovací značky potrubí zobrazují název společnosti, telefonní číslo pro nouzové situace a obsah potrubí.

Air Products Akce během nouzové situace

Budeme okamžitě vysláni pracovníci, aby pomohli při řešení nouzové situace, a poskytneme informace úředníkům veřejné bezpečnosti pro pomoc při reakci na nouzovou situaci. Rovněž provedeme nezbytné provozní úkony – spouštění a zastavování čerpadel, zavírání a otevírání ventilů a podobné kroky – pro minimalizaci dopadu úniku.

POZNÁMKA: Pracovníci veřejné bezpečnosti a další osoby, které nejsou obeznámeni s potrubím nouzové situace, by se neměli pokoušet ovládat žádné ventily na potrubí. Nesprávný provoz potrubních ventilů může situaci ještě zhoršit a způsobit další nehody.


Pokud vaše společnost provádí výkopové práce

Pokud vaše společnost provádí výkopové práce, nebo jste vlastník domu nebo zemědělec, který příležitostně provádí bagrování na vašem pozemku, potřebujeme vaši pomoc při prevenci nouzových situací na potrubí. Záznamy ukazují, že příčinou nehod v potrubí č. 1 jsou škody způsobené činnostmi souvisejícími s výkopovými pracemi – zejména výkopy zařízení. Bez řádné koordinace mohou výkopové práce v blízkosti podzemních potrubí vést k velmi nebezpečným situacím.

Jsou v blízkosti potrubí?

Činnosti související s výkopovými pracemi – zejména výkopy do potrubí – jsou příčinou nehod v potrubí č. 1.

Chcete-li zjistit, zda jsou v oblasti, kde je plánovány výkopové práce, potrubí, zavolejte na číslo 811 systému, nejméně dva pracovní dny před výkopem podle zákona. Zástupce potrubí zdarma označí umístění, trasu a hloubku potrubí. Dále můžete hledat značky potrubí na blízkých silnicích, železnicích, plotech a potokech. Rovněž zkontrolujte záznamy majetku a listiny. Ty mohou ukazovat, že je blízko potrubí.

Značky ukazují, že se potrubí blíží.

Označení potrubí zobrazuje pouze obecnou oblast, kde je potrubí umístěno. Nesnažte se uhodnout přesnou trasu nebo umístění potrubí z umístění značek. Volejte číslo 811 systému. Kromě toho lze společnost provozující ropovod zavolat na telefonní číslo uvedené na značce. Ten zašle zástupce, který vyznačí umístění, trasu a hloubku potrubí.


Air Products nabízí „tři kroky k bezpečnosti“

Krok 1 – Informujte nás o plánované výkopové práci

Bagr musí: oznámit 811 o jejich výkopu v blízkosti našich potrubí, protože pouze rypadla vědí, kde a kdy mají hloubit. Dejte nám co nejvíce času na přípravu. (Pamatujte, oznámení je vyžadováno zákonem.) Toho lze dosáhnout pomocí voláním na číslo 811 systém pro počáteční kontakt.

Krok 2 – Umístění a označení

Zástupce Air Products se setká s rypadlem, aby zjistil, zda jsou v blízkosti některé z našich potrubí. Pokud se některý z našich potrubí nachází v oblasti výkopu, náš zástupce zajistí označení, aby bylo vidět umístění potrubí, trasu a hloubku. Děláme to bezpečně pomocí podrobných map, detektorů linek a sond.

Krok 3 – Prohlídka během výkopu a po výkopu

Během výkopové práce a po ní bude podle potřeby na pracovišti působit zástupce Air Products, který zajistí bezpečnost našich potrubí. Náš zástupce bude informovat rypadlo o procesních požadavcích nezbytných pro ochranu potrubí. Vaše spolupráce zajistí bezpečné pracovní prostředí pro všechny.

Pamatujte, že společnost musí informovat společnost, která zpracovává potrubí, a příslušné úřady, a to dokonce i škrábnutí ve vrstvě nebo propadnutí potrubí. Pokud není rychle a správně napravena, může způsobit budoucí únik nebo vážnou nehodu.


Většina komunit má systém hlášení výkopu známý jako One-Call. Když zavolejte na číslo 811, středisko One-Call upozorní společnost provádějící potrubí nebo jiný vlastník zakopaných inženýrských sítí. Společnost zašle zástupce do navrhovaného výkopu s vyznačením umístění zakopaného potrubí nebo inženýrských sítí.

Kontaktujte společnost 811 alespoň dva pracovní dny předem, než se budete moci hloubit kdekoliv – dokonce i na vašem místě – na oplocení, stožáry, terénní úpravy, skladovací budovy, základy, bazény, zemní práce, hluboké orby, pokládání podzemních trubek nebo elektroinstalací, pomocí jakéhokoliv zařízení, jako jsou těžké rýpadlo-nakladač, bagr na poštovní díru nebo sklípek. Ve většině států volejte na číslo 811 před kopáním je vyžadováno zákonem. Pokud ve vaší oblasti není k dispozici služba One-Call, použijte značku potrubí nebo symbol Vnitrostátní systém mapování potrubí nebo operátory potrubí ve vaší obci.

Pokud provádíte hloubení a způsobujete přerušení potrubí. . .

 • Opusťte vybavení.
 • Okamžitě opustit prostor.
 • Varovat ostatní.
 • Udržujte provoz mimo oblast.
 • Veškeré podezření na netěsnost udržujte ve směru větru.
 • Volejte na číslo 911
 • Informovat úředníky veřejné bezpečnosti, například místní hasičské a policejní složky, a sdělit jim umístění a povahu problému.
 • Neprodleně informujte společnost poskytující potrubí.  

A prosím. . .

Pokud provádíte výkopové práce a narušujete potahování potrubí nebo potrubí – i když způsobujete, co se zdá být jen drobným poškozením potahování potrubí nebo potrubí -, pro svou bezpečnost neprodleně uvědomte společnost zajišťující potrubí. Drážka, škrábnutí, promáčknutí nebo pomačkání trubky nebo povlaku mohou způsobit budoucí prasknutí nebo netěsnost. Je naprosto nezbytné, aby vlastník potrubí zkontroloval a opravil veškerá poškození vedení.


Pokud žijete nebo pracujete v blízkosti potrubí

Jak zjistíte, kde je potrubí umístěno?

Vzhledem k tomu, že jsou potrubí zakopána pod zemí, používají se k označení jejich přibližné polohy podél trasy značky. Značky lze nalézt na místech, kde potrubí protíná ulici, dálnici, železnici a na jiných místech podél potrubí.

Na značkách se zobrazuje materiál přepravovaný v potrubí, jméno provozovatele potrubí a telefonní číslo, na které lze v případě nouze kontaktovat operátora.

Pokud plánujete hloubení, musíte zavolejte na číslo 811 nejméně dva pracovní dny před výkopovými pracemi, jak je stanoveno zákonem. Zástupce potrubí bezplatně označí umístění, trasu a hloubku potrubí.

Odstranění nebo poškození potrubí je federálním zločinem
Značka znamení.

Označení potrubí je důležité pro veřejnou bezpečnost. Je úmyslným federálním zločinem libovolně se vzdát, poškodit, odstranit nebo zničit jakoukoliv značku na potrubí nebo značku na pravé straně.

Jsou značky vždy umístěny na horní straně potrubí?

Značky označují obecné umístění, nikoliv přesnou polohu potrubí. Neoznačují hloubku ani počet potrubí v okolí.

Jak lze rozpoznat netěsnost potrubí?

 • Zvuk – Poslouchejte jakékoli neobvyklé zvuky vycházející z potrubí.
 • Zrak – Místo mrtvé vegetace na jinak zeleném místě může signalizovat pomalý únik.
 • Plameny (pokud došlo k vznícení úniku) – Pozor některé produkty hoří téměř neviditelným bledě modrým plamenem. Pokud máte podezření na požár, nevstupujte do oblasti.

Poznámka: Ne všechny potrubí Air Products obsahuje hořlavé produkty.

Co byste měli udělat, pokud máte podezření na netěsnost?

 • V první řadě byste se měli věnovat bezpečnosti osob a osob kolem sebe.
 • Okamžitě opustit oblast úniku.
 • Zůstaňte proti směru větru oblasti úniku.
 • Vyhněte se jízdě v oblasti blízko úniku plynu.
 • Vyvarujte se přímému kontaktu s unikajícím plynem nebo kapalinami.
 • Vyhněte se vytváření jisker nebo jiných zdrojů tepla, které by mohly způsobit vzplanutí unikajících produktů a jejich hoření. Pokud se ocitnete v oblasti, kde máte podezření na hořlavé páry, nespalujte zápalku, nespouštějte motor ani nezapněte elektrické světlo.
 • Vypněte veškeré strojní zařízení.
 • Ihned zavolejte na číslo tísňového volání 911 nebo uvědomte místní hasičský sbor, policejní oddělení nebo jiné úředníky veřejné bezpečnosti. Sdělte jim místo a povahu nehody.
 • Okamžitě informujte operátora potrubí. Hovor vyzvednout. Uveďte místo, popis úniku a své jméno. (Udržujte telefonní číslo potrubí s dalšími čísly pro nouzové situace, tj. S požárními, policejními nebo záchrannými službami. Telefonní číslo je na značení potrubí.)
 • Nepokoušejte se uhasit požár, který je na pravém okraji potrubí.

Obsah potrubí se může značně lišit.

 • Air Productsová potrubí obsahují hořlavé i nehořlavé plyny.
 • Řada potrubí obsahuje produkty bez barvy a bez zápachu.
 • Některé plyny z potrubí jsou lehčí než vzduch a budou stoupat.
 • Další plyny těžší než vzduch zůstanou blízko země a shromažďují se na nízkých místech.
 • Jakákoliv netěsnost potrubí může být potenciálně nebezpečná. 

Je na vašem pozemku potrubí?

Jako vlastník nemovitosti nemusíte vědět, že potrubím prochází vaše zařízení. Můžete si být jisti kontrolou věcného břemena ve výkresu nemovitosti nebo zprávě o vlastnictví. Smlouvy o přepravních právech nebo věcná břemena jsou písemné dohody mezi společnostmi provádějícími ropovody a vlastníky pozemků, které umožňují společnostem provádějícím ropovody provozovat a udržovat potrubí prostřednictvím pozemků vlastníků.

Snadná manipulace poskytují společnosti provádějící potrubní rozvod právo na přístup k oblasti potrubí nebo systému „Right-of-Way“. Na pravém okraji potrubí musí být libovolné budovy, konstrukce nebo jiné „zásahy“, které by mohly omezit přístup k potrubí. Věcná břemena chrání veřejnost a potrubí.

Vždy zavolejte na číslo 811 jako před hloubením, jak vyžaduje zákon.

O našem potrubí Práva na cesty

Potrubí se staví na zemi, kterou společnost potrubního vedení buď vlastní („poplatek za pozemek“), nebo na kterém má věcné břemeno. Smlouva o správném postupu se nazývá věcná břemena. Jednodušší práce mají trvalý, omezený zájem o půdu a umožňují provozovat, testovat, kontrolovat, udržovat a chránit naše potrubí.

Udržujte naše přepravní práva v čistotě

Jelikož musíme mít vždy snadný přístup k našim potrubím, je důležité, aby naše přepravní právo nepřekáželo. Nevystavujte stromy ani instalujte konstrukce, terasy, bazény, studny nebo žumpa na břemena potrubí.

Zkontrolujte ve své smlouvě o věcném břemeni použití, která jsou povolena na základě našich zásad týkajících se vlastnictví.

Domácnost a vlastníci pozemků jsou ze zákona povinni zavolejte na číslo 811 před každým výkopem v blízkosti věcného břemene potrubí. Dále lze zavolat vlastníka potrubí.


Související odkazy