logo Go to Home Page
| PRAHA

Společnost Air Products hlásí za první čtvrtletí fiskálního roku 2023 zisk na akcii podle GAAP ve výši 2,57 USD a upravený zisk na akcii ve výši 2,64 USD

Čtvrtletí fiskálního roku 23 (srovnání s předchozím rokem):

 • Výnos na akcii GAAP EPS# ve výši 2,57 USD, což je nárůst o dvě procenta; GAAP čistý zisk ve výši 584 milionů USD, což je nárůst o šest procent; a GAAP marže čistého zisku ve výši 18,4 %, což je stejná hodnota jako v loňském roce.
 • Upravený zisk na akcii* ve výši 2,64 USD, nárůst o šest procent; upravený zisk EBITDA* ve výši 1 084 milionů USD, nárůst o osm procent; a upravená marže EBITDA* ve výši 34,1 %, nárůst o 60 bazických bodů.

Nejdůležitější události z poslední doby

 • Oznámení o finančním uzavření a převodu aktiv společného podniku na zplyňování a výrobu elektřiny v hodnotě 12 miliard dolarů se společnostmi Aramco, ACWA Power a Air Products Qudra v ekonomickém městě Jazan v Saúdské Arábii. 
 • Zvýšení čtvrtletní dividendy z kmenových akcií společnosti o 13 centů na akcii na 1,75 USD na akcii, což představuje 41. rok po sobě jdoucího zvyšování dividend. 
 • Společnost pokračovala v realizaci megaprojektů v oblasti vodíkové energie po celém světě:
  –  Oznámil společný podnik se společností AES Corporation, který investuje přibližně 4 miliardy dolarů do výstavby, vlastnictví a provozu největšího ekologického vodíkového zařízení v USA v okrese Wilbarger v Texasu.
  –  Kanadská federální a provinční vláda oznámily financování projektu v hodnotě přibližně 475 milionů kanadských dolarů (CAD) pro přelomový komplex společnosti Air Products v Albertě, který má nulovou čistou spotřebu vodíku. 
  –  Pokračoval vývoj navazující infrastruktury pro dodávky zeleného vodíku do Evropy Pokyny.

Zachování celoročního výhledu upraveného zisku na akcii* na rok 2023 ve výši 11,20 až 11,50 USD, což je o devět až 12 % více než v předchozím roce, kdy byl upravený zisk na akcii* vypočten na stejném základě; výhled upraveného zisku na akcii* na druhé čtvrtletí fiskálního roku 2023 ve výši 2,50 až 2,70 USD, což je o sedm až 15 % více než v předchozím roce, kdy byl upravený zisk na akcii* vypočten na stejném základě.

Očekávané kapitálové výdaje* ve fiskálním roce 2023 jsou ve výši 5,0 až 5,5 miliardy USD. 

#Zisk na akcii je počítán a prezentován na základě pokračujících činností společnosti Air Products

*Některé výsledky v této zprávě, včetně výše uvedených hlavních bodů, obsahují odkazy na finanční ukazatele, které nejsou založeny na metodě GAAP, a to na konsolidovaném základě pokračujících činností a na základě segmentů. Další informace týkající se těchto ukazatelů a odsouhlasení historických výsledků GAAP a non-GAAP naleznete níže. Kromě toho, jak je uvedeno níže, není možné bez nepřiměřeného úsilí určit načasování nebo výskyt budoucích událostí, transakcí a/nebo investičních aktivit, které by mohly mít významný vliv na budoucí zisk na akcii podle GAAP nebo peněžní toky použité na investiční aktivity společnosti, pokud by některá z těchto událostí nastala.

Společnost Air Products (NYSE:APD) oznámila výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2023, včetně zisku na akcii podle GAAP z pokračujících činností ve výši 2,57 USD, což je o dvě procenta více než v předchozím roce. Čistý zisk podle GAAP ve výši 584 milionů USD vzrostl oproti předchozímu roku o šest procent díky vyšším cenám a objemům, které byly částečně kompenzovány vyššími náklady, nepříznivým měnovým vývojem v důsledku posílení amerického dolaru a jednorázovým přínosem z předchozího roku spojeným s dokončením společného podniku jednotky pro separaci vzduchu Jazan (ASU). Marže čistého zisku podle GAAP ve výši 18,4 % se oproti předchozímu roku nezměnila.  

V tomto čtvrtletí se upravený zisk na akcii z pokračujících činností ve výši 2,64 USD, zvýšil oproti předchozímu roku o šest procent. Upravený zisk EBITDA ve výši 1 084 milionů USD vzrostl oproti předchozímu roku o osm procent, díky vyšším cenám a objemům i jednorázovému přínosu z podniku Jazan v Saudské Arábii a byl částečně kompenzován vyššími náklady, nepříznivými měnovými vlivy. Upravená marže EBITDA ve výši 34,1 % se zvýšila o 60 bazických bodů.

Tržby za první čtvrtletí ve výši 3,2 miliardy dolarů vzrostly oproti předchozímu roku o šest procent díky o sedm procent vyšším cenám, o tři procenta vyšším promítnutým nákladům na energie a o dvě procenta vyšším objemům, což bylo částečně kompenzováno šestiprocentním nepříznivým měnovým vlivem. Výsledky ovlivnily vyšší ceny v největších segmentech, doplněné příznivým růstem objemu, především v Asii a Americe, díky vyšší poptávce na místě a u obchodníků. 

Předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products Seifi Ghasemi k výsledkům uvedl: "Odhodlaný tým společnosti Air Products tvrdě pracoval na tom, aby v tomto čtvrtletí dosáhl dobrých výsledků a překonal výrazné ekonomické oslabení, měnové problémy a další nepříznivé faktory. Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli významných projektových milníků, včetně dokončení druhé fáze zplyňovacího a energetického projektu Jazan v hodnotě 12 miliard dolarů, pokračujícího pokroku ve financování projektu zeleného vodíku NEOM a oznámení plánů na největší projekt zeleného vodíku v USA, který bude umístěn v Texasu. Důležité je, že jsme opět zvýšili dividendu, jak to činíme již více než 40 let po sobě, a očekáváme, že v roce 2023 vyplatíme našim akcionářům více než 1,5 miliardy dolarů."

Výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2023 podle
obchodních segmentů

Tržby v Americe ve výši 1 384 milionů dolarů vzrostly oproti předchozímu roku o 13 % díky o devět procent vyšším cenám a o šest procent vyšším objemům, což bylo částečně kompenzováno o jedno procento nižšími náklady na energie a o jedno procento nepříznivými měnovými podmínkami. Provozní zisk ve výši 343 milionů USD vzrostl o 28 procent a upravený zisk EBITDA ve výši 515 milionů USD vzrostl o 13 procent, v obou případech díky vyšší cenotvorbě a vyšším objemům, což bylo částečně kompenzováno vyššími náklady. V upravené EBITDA se rovněž odráží nižší výnosy z kapitálových přidružených společností. Provozní marže ve výši 24,8 procenta se zvýšila 30 bazických bodů především díky vyšší cenotvorbě, zatímco upravená marže EBITDA ve výši 37,2 procenta se snížila o 10 bazických bodů, protože lepší cenotvorba byla kompenzována nižšími příjmy z majetkových účastí.

Tržby z prodeje v Asii ve výši 778 milionů USD se oproti předchozímu roku nezměnily, protože o sedm procent vyšší objemy, o dvě procenta vyšší promítnutí nákladů na energie a o jedno procento vyšší ceny byly kompenzovány o 10 procent nepříznivým měnovým kurzem. Provozní výnosy ve výši 236 milionů USD vzrostly o sedm procent a upravený zisk EBITDA ve výši 345 milionů USD vzrostl o dvě procenta, v obou případech díky příznivým objemům a cenám, které byly částečně kompenzovány nepříznivým měnovým vývojem. Provozní marže ve výši 30,3 procenta se zvýšila o 200 bazických bodů a upravená marže EBITDA ve výši 44,4 procenta se zvýšila o 100 bazických bodů, a to především díky vyšším cenám a objemům.

Tržby v Evropě ve výši 792 milionů USD vzrostly oproti předchozímu roku o šest procent díky o 14 procent vyšším cenám a o devět procent vyšším promítnutým nákladům na energie, což bylo částečně kompenzováno o 11 procent nepříznivým měnovým vývojem a o šest procent nižšími objemy. Provozní zisk ve výši 146 milionů USD vzrostl o 47 procent a upravený zisk EBITDA ve výši 208 milionů USD vzrostl o 28 procent, v obou případech především díky vyšším cenám, které byly částečně kompenzovány nižšími objemy, nepříznivým měnovým kurzem a vyššími náklady. Provozní marže ve výši 18,4 % se zvýšila o 510 bazických bodů a upravená marže EBITDA ve výši 26,2 % se zvýšila o 430 bazických bodů. 
Příjmy majetkových účastí na Blízkém východě a v Indii ve výši 64 milionů USD se ve srovnání s předchozím rokem snížily o 31 procent, a to především v důsledku jednorázového přínosu z předchozího roku spojeného s dokončením společného podniku Jazan ASU.

Korporátní a ostatní tržby ve výši 179 milionů USD se oproti předchozímu roku snížily o 19 procent, a to v důsledku nižší aktivity v oblasti prodeje zařízení. 

Výhled

Společnost Air Products poskytuje upravený výhled zisku na akcii na základě pokračujících operací, bez vlivu některých položek, které podle vedení nereprezentují základní obchodní výsledky společnosti, jako je vznik nákladů na opatření ke snížení nákladů a náklady na snížení hodnoty nebo vykázání zisků či ztrát ze zveřejněných položek. Není možné bez nepřiměřeného úsilí předvídat načasování nebo výskyt těchto událostí nebo potenciál dalších transakcí, které mohou ovlivnit budoucí zisk na akcii podle GAAP. Stejně tak není možné bez nepřiměřeného úsilí sladit předpokládané kapitálové výdaje s budoucími peněžními prostředky použitými na investiční činnost, protože vedení není schopno určit načasování nebo výskyt budoucích investičních aktivit, které se řídí hodnocením konkurenčních příležitostí vedením v době, kdy Společnost uzavírá transakce. Kromě toho není možné předem určit potenciální význam těchto událostí, ale každá z těchto událostí, pokud by nastala, by mohla mít významný vliv na budoucí výsledky Společnosti podle GAAP. Vedení proto není schopno bez nepřiměřeného úsilí sladit prognózovaný rozsah upraveného zisku na akcii nebo kapitálových výdajů Společnosti se srovnatelným rozsahem podle GAAP.

Společnost Air Products nadále očekává celoroční výhled upraveného zisku na akcii za fiskální rok 2023 ve výši 11,20 až 11,50 USD, což je o devět až 12 % více než v předchozím roce. Pro druhé čtvrtletí fiskálního roku 2023 činí výhled upraveného zisku na akcii společnosti Air Products 2,50 až 2,70 USD, což je o sedm až 15 % více než upravený zisk na akcii za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2022.

S účinností od prvního čtvrtletí fiskálního roku 2023 vedení přezkoumává upravený zisk na akcii s vyloučením dopadu nesouvisejících složek čistých periodických požitků/nákladů na penzijní plány se stanovenými požitky společnosti. Předpokládaný procentuální nárůst upraveného zisku na akcii za celý fiskální rok 2023 a druhé čtvrtletí fiskálního roku 2023 je vypočten s použitím upravených výsledků za fiskální rok 2022, aby bylo možné tyto informace prezentovat na konzistentním základě s použitím výpočtu upraveného zisku na akcii, který se poprvé použije ve fiskálním roce 2023. Viz odsouhlasení GAAP na non-GAAP historických výsledků níže, kde jsou uvedeny další informace.

Společnost Air Products nadále očekává kapitálové výdaje ve výši 5,0 - 5,5 miliardy USD za celý fiskální rok 2023.


O společnosti Air Products 
Air Products (NYSE: APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství. Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost dosáhla ve fiskálním roce 2022 obratu ve výši 12,7 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 70 miliard USD. Více než 21 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců z různých prostředí je vedeno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. Pro více informací navštivte webové stránky www.airproducts.cz nebo nás sledujte na portálech LinkedIn, Twitter, Facebook nebo Instagram