logo Go to Home Page
| LEHIGH VALLEY PA

Společnost Air Products hlásí za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023 zisk na akcii podle GAAP ve výši 2,67 USD a upravený zisk na akcii ve výši 2,98 USD a zvyšuje celoroční odhad upraveného zisku na akcii

GAAP EPS# ve výši 2,67 USD, což představuje nárůst o dvě procenta; GAAP čistý zisk ve výši 611 milionů USD, což představuje nárůst o čtyři procenta; a GAAP marže čistého zisku ve výši 20,1 %, což představuje nárůst o 170 bazických bodů.
Upravený zisk na akcii* ve výši 2,98 USD, což představuje nárůst o 16 %; upravený zisk EBITDA* ve výši 1,2 miliardy USD, což představuje nárůst o 12 %; a upravená marže EBITDA* ve výši 39,8 %, což představuje nárůst o 590 bazických bodů.
Vyšší ceny a objemy přispěly ke zlepšení výsledků ve všech regionálních segmentech
Nejdůležitější události poslední doby

V květnu byla dokončena finanční uzávěrka největšího zařízení na výrobu zeleného vodíku na světě s rovnocennými partnery ve společném podniku, společnostmi ACWA Power a NEOM; společnost Air Products je výhradním odběratelem a bude odebírat celý objem výroby zeleného vodíku vyrobeného ve formě zeleného čpavku z tohoto zařízení.
Podepsání investiční dohody v hodnotě 1 miliardy USD s Uzbeckou republikou a společností Uzbekneftegaz JSC o získání, vlastnictví a provozování zařízení na zpracování zemního plynu na syntézu v rámci mnohamiliardového zařízení společnosti Uzbekneftegaz JSC na zpracování plynu na kapaliny, které je jedním z nejmodernějších energetických zařízení na světě.
Byla oznámeno uzavření dalších projektů v oblasti technologií a zařízení pro zkapalněný zemní plyn (LNG) se společnostmi Qatargas (projekt North Field South, Ras Laffan, stát Katar) a Bechtel Energy Inc. (projekt Rio Grande LNG Phase I společnosti NextDecade, přístav Brownsville, Texas); byly oznámeny plány na téměř 20procentní rozšíření kapacity navíjení v závodě na výrobu zařízení LNG společnosti Air Products v Port Manatee na Floridě. 
Pokračovala podpora dekarbonizace těžké silniční dopravy prostřednictvím nových investic do dodávek vodíku a technologií v Severní Americe a Evropě.
Byla zveřejněna Výroční zpráva o udržitelnosti, která podrobně popisuje cíle společnosti v oblasti udržitelnosti, projekty ve světovém měřítku, roli, kterou hraje čistý vodík při přechodu na energetiku, a způsob, jakým průmyslové plyny a odborné znalosti společnosti pomáhají zákazníkům snižovat jejich dopad na životní prostředí, včetně zamezení vzniku emisí oxidu uhličitého v ekvivalentu 86 milionů tun v loňském roce.
Došlo k uzavření  pozměněné pracovní smlouvy s předsedou představenstva, prezidentem a generálním ředitelem Seifi Ghasemim, která prodlužuje dobu jeho pracovního poměru do 30. září 2028. K 30. září 2024 a ke každému jeho výročí se doba trvání pracovní smlouvy automaticky prodlouží na dobu pěti let, pokud některá ze stran nepodá oznámení o neprodloužení nebo pokud nebude smlouva ukončena jiným způsobem v souladu s jejími podmínkami.

Zvýšení celoroční prognózy upraveného zisku na akcii* pro fiskální rok 2023 o 0,05 USD v polovině roku na 11,40 až 11,50 USD, což je o 11 až 12 % více než v předchozím roce, kdy byl upravený zisk na akcii* vypočten na stejném základě; prognóza upraveného zisku na akcii* pro čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2023 ve výši 3,04 až 3,14 USD, což je o 7 až 10 % více než v předchozím čtvrtletí, kdy byl upravený zisk na akcii* vypočten na stejném základě.
Nadále očekáváme kapitálové výdaje* ve fiskálním roce 2023 ve výši 5,0 až 5,5 miliardy USD. 

#Zisk na akcii je vypočítán a prezentován na zředěném základě z pokračujících činností připadajících na společnost Air Products. 

*Některé výsledky v této zprávě, včetně výše uvedených hlavních bodů, obsahují odkazy na finanční ukazatele, které nejsou založeny na metodě GAAP, a to na konsolidovaném základě pokračujících činností a na základě segmentů. Další informace týkající se těchto ukazatelů a odsouhlasení historických výsledků GAAP a non-GAAP naleznete níže. Kromě toho, jak je uvedeno níže, není možné bez nepřiměřeného úsilí určit načasování nebo výskyt budoucích událostí, transakcí a/nebo investičních aktivit, které by mohly mít významný vliv na budoucí zisk na akcii podle GAAP nebo peněžní toky použité na investiční aktivity společnosti, pokud by některá z těchto událostí nastala.

Společnost Air Products (NYSE:APD) dnes oznámila výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023, včetně zisku na akcii podle GAAP z pokračujících činností ve výši 2,67 USD, což je o dvě procenta více než v předchozím roce. Běžný rok zahrnuje nepříznivý dopad obchodních a majetkových opatření ve výši 0,30 USD na akcii, a také náklady na nesouvisející složky penzijních plánů společnosti s definovanými požitky, které jsou v obou případech zohledněny jako úpravy v níže uvedených ukazatelích nesouvisejících s GAAP. Čistý zisk podle GAAP ve výši 611 milionů USD vzrostl o čtyři procenta, protože vyšší ceny a vyšší výnosy kapitálových přidružených společností více než kompenzovaly vyšší náklady. Marže čistého zisku podle GAAP ve výši 20,1 % se oproti předchozímu roku zvýšila o 170 bazických bodů, což zahrnovalo i pozitivní dopad nižšího promítnutí nákladů na energie v důsledku poklesu cen energií. 

V tomto čtvrtletí vzrostl upravený zisk na akcii z pokračujících činností ve výši 2,98 USD oproti předchozímu roku o 16 %. Upravený zisk EBITDA ve výši 1,2 miliardy USD vzrostl o 12 %, protože vyšší ceny a vyšší příjmy z kapitálových poboček více než kompenzovaly vyšší náklady. Upravená marže EBITDA ve výši 39,8 % se oproti předchozímu roku zvýšila o 590 bazických bodů, což zahrnovalo i pozitivní dopad nižšího promítnutí nákladů na energie.

Tržby za třetí čtvrtletí ve výši 3,0 miliardy dolarů se oproti předchozímu roku snížily o pět procent, protože o čtyři procenta vyšší ceny a o tři procenta vyšší objemy byly více než kompenzovány o 11 procent nižšími náklady na energie a o jedno procento nepříznivými měnovými podmínkami. 

Přehled výsledků společnosti Air Products za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023

Předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products Seifi Ghasemi k výsledkům uvedl: "Odhodlaní, motivovaní a talentovaní zaměstnanci společnosti Air Products dosáhli v tomto čtvrtletí opět vynikajících výsledků. Ceny a objemy vzrostly ve všech regionech. Vytvořili jsme významný volný peněžní tok a pokračujeme v úspěšné realizaci našich megaprojektů zaměřených na dekarbonizaci světa. Na základě těchto výsledků jsme opět zvýšili náš výhled na celý rok. Rád bych poděkoval našim zaměstnancům za jejich nasazení a tvrdou práci."

Výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023 podle
jednotlivých obchodních segmentů 

Tržby v Americe ve výši 1,3 miliardy dolarů byly o 11 % nižší než v předchozím roce, protože o šest procent vyšší objemy a o čtyři procenta vyšší ceny byly více než kompenzovány o 21 % nižším promítnutím nákladů na energie. Provozní zisk ve výši 375 milionů dolarů vzrostl o 25 procent a upravený zisk EBITDA ve výši 568 milionů dolarů vzrostl o 18 procent, v obou případech díky vyšším cenám a vyšším objemům, které byly částečně kompenzovány vyššími náklady. Provozní marže ve výši 29,7 % se zvýšila o 860 bazických bodů a upravená marže EBITDA ve výši 45,0 % se zvýšila o 1 110 bazických bodů, a to především díky nižšímu promítnutí nákladů na energie.
Tržby v Asii ve výši 823 milionů USD vzrostly oproti předchozímu roku o 10 %, protože o osm procent vyšší objemy, o čtyři procenta vyšší ceny a o tři procenta vyšší průnik nákladů na energie více než kompenzovaly pětiprocentní nepříznivý měnový vývoj. Provozní zisk ve výši 241 milionů USD se zvýšil o 14 procent a upravený zisk EBITDA ve výši 357 milionů USD se zvýšil o 10 procent, v obou případech díky příznivým objemům a cenám, které byly částečně kompenzovány nepříznivými měnovými vlivy a vyššími náklady. Provozní marže ve výši 29,3 % se zvýšila o 130 bazických bodů a upravená marže EBITDA ve výši 43,3 % se zvýšila o 20 bazických bodů.
Tržby v Evropě ve výši 707 milionů USD se oproti předchozímu roku snížily o čtyři procenta, protože o šest procent vyšší ceny, o dvě procenta příznivější měnové vlivy a o jedno procento vyšší objemy byly více než kompenzovány o 13 procent nižším promítnutím nákladů na energie. Provozní zisk ve výši 176 milionů USD vzrostl o 28 procent a upravený zisk EBITDA ve výši 254 milionů USD vzrostl o 23 procent, v obou případech především díky vyšším cenám a vyšším objemům, což bylo částečně kompenzováno vyššími náklady. Provozní marže ve výši 24,9 procenta se zvýšila o 630 bazických bodů a upravená marže EBITDA ve výši 35,9 procenta se zvýšila o 790 bazických bodů, a to především díky vyšším cenám a nižšímu promítnutí nákladů na energie.
Příjmy majetkových poboček na Blízkém východě a v Indii ve výši 96 milionů USD se oproti předchozímu roku zvýšily o 42 procent, a to především díky druhé fázi projektu Jazan, která byla dokončena v lednu 2023.
Korporátní a ostatní tržby ve výši 204 milionů USD se oproti předchozímu roku snížily o 17 procent, a to v důsledku nižší aktivity v oblasti prodeje zařízení.

Výhled

Společnost Air Products poskytuje upravený výhled zisku na akcii na základě pokračujících operací, přičemž vylučuje dopad některých položek, které podle vedení nereprezentují základní obchodní výsledky společnosti, jako je vznik nákladů na opatření ke snížení nákladů a náklady na snížení hodnoty nebo uznání zisků či ztrát z některých zveřejněných položek. Není možné bez nepřiměřeného úsilí předvídat načasování nebo výskyt těchto událostí nebo potenciál dalších transakcí, které mohou ovlivnit budoucí zisk na akcii podle GAAP. Stejně tak není možné bez nepřiměřeného úsilí sladit předpokládané kapitálové výdaje s budoucími peněžními prostředky použitými na investiční činnost, protože vedení není schopno určit načasování nebo výskyt budoucích investičních aktivit, které se řídí hodnocením konkurenčních příležitostí vedením v době, kdy Společnost uzavírá transakce. Kromě toho není možné předem určit potenciální význam těchto událostí, ale každá z těchto událostí, pokud by nastala, by mohla mít významný vliv na budoucí výsledky Společnosti podle GAAP. Vedení proto není schopno bez nepřiměřeného úsilí sladit prognózovaný rozsah upraveného zisku na akcii nebo kapitálových výdajů Společnosti se srovnatelným rozsahem podle GAAP.

*GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) jsou obecně přijímané účetní principy představující účetní standardy a procedury, které musí firmy a jejich účetní dodržovat při sestavování finančních výkazů. Jedná se kombinaci nařízení a obecně přijímaných způsobů, jak zaznamenávat účetní informace, aby splňovaly kritéria IFRS (International Financial Reporting Standards).


O společnosti Air Products 
Air Products (NYSE:APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství. Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost dosáhla ve fiskálním roce 2022 obratu ve výši 12,7 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 70 miliard USD. Více než 21 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců z různých prostředí je vedeno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. Pro více informací navštivte webové stránky www.airproducts.cz nebo nás sledujte na portálech LinkedIn, Twitter, Facebook nebo Instagram.