Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Časté otázky týkající se acetylénu

Které nejdůležitější body je třeba mít na paměti při přepravě lahví? plus minus

Kdykoli přepravujete lahve, dodržujte tyto jednoduché, ale důležité pokyny

 • Ujistěte se, že je ventil uzavřený
 • Odpojte všechny regulátory a znovu zkontrolujte, zda je ventil uzavřený 
 • Při zvedání buďte vždy opatrní – lahve jsou těžké

Přečtěte si prosím náš bezpečnostní list „Obecná manipulace s lahvemi“.

Jak mohu bezpečně používat kyslíkové a acetylenové lahve? plus minus
 • Lahve zajistěte ve svislé poloze během skladování, přepravy a používání. Při přemisťování lahví používejte vhodný vozík
 • Používejte osobní ochranné pomůcky v souladu s požadavky legislativy a směrnic vaší společnosti
 • Pokud potřebujete lahev s acetylénem přepravovat vodorovně, před použitím ji nechte 24 hodin stát ve vzpřímené poloze
 • Pokud používáte acetylen k sváření a řezání, používejte veškerá schválená zařízení pro regulaci plynu a bezpečnostní zařízení v souladu s požadavky legislativy a směrnic vaší společnosti
 • Pro svařovací nebo řezací hořák používejte schválené postupy zapalování a vypínání

Podívejte se na naše video, které nabízí vyškoleným uživatelům těchto plynů další informace o bezpečném používání kyslíku a acetylenu:

Nepřistupujte k lahvím způsobeným požárem, dokud nouzové služby neoznámí, že je bezpečné tak učinit.

 • Zvedněte poplach a evakuujte prostor
 • Obraťte se na záchranné služby
 • Kde je to možné, informujte je o počtu, typu a umístění lahví
 • Informujte Air Products na telefonním čísle

Jakákoli lahev s plynem, která je vystavena extrémnímu teplu, může prasknout v důsledku zvýšení teploty a tlaku. Pokud jsou acetylenové lahve vystaveny extrémnímu teplu (například pokud se s lahví dostane do kontaktu plamen svařovacího hořáku), jsou doporučeny následující kroky:

 • Varujte personál a evakuujte prostor
 • Pro ohřívané tlakové lahve by měla být stanovena nebezpečná zóna vhodné velikosti až do 200 metrů na základě řady kritérií, například velikosti a počtu zapojených tlakových lahví a dostupných krytů.
 • Zabraňte přístupu do oblasti
 • Volejte záchranné služby a dodavatele plynu
 • Pokud to lze bezpečně provést, okamžitě zahajte chlazení vyhřívaných lahví tak, že je naplníme vodou z bezpečného místa (za těžkou technikou nebo pevnou stěnou), aniž byste se k lahvím dostali přístupem.
 • Kde je to možné, zjistěte informace o době, kdy došlo k požáru, o počtu a umístění acetylenových lahví a dalších lahví nebo chemických látek, kterých se to týká.
 • Předejte tyto informace záchranným službám při příjezdu
 • Zavřete ventil lahve
 • Pokud se únik zastavil
  • Vyřaďte lahev z provozu a jasně ji označte
  • Kontaktujte nás a sjednejte sběr lahví
 • Pokud lahev stále uniká
  • Větrejte místnost otevřením dveří a oken
  • Vyhněte se zdrojům vznícení, jako jsou elektricky ovládané ventilátory jiné než EX
  • Evakuujte prostor v blízkosti lahve
  • Kontaktujte hasičský sbor a kontaktujte nás
Jak mám skladovat lahve s acetylénem? plus minus
 • Pokud se nepoužívají, skladujte plynové lahve uzavřené a na bezpečném, dobře větraném místě
 • Nikdy neskladujte acetylenové lahve v obydlené budově, v neizolovaných místnostech, podzemních místnostech nebo v prostorách přístupných veřejnosti
 • Acetylenové lahve skladujte a používejte ve vzpřímené poloze, abyste předešli ztrátě rozpouštědla, což snižuje kapacitu lahve. Zajistěte prostředky, které zabrání pádu tlakových lahví v případě jejich náhodného nárazu
 • Uchovávejte lahve mimo externí zdroje tepla
 • Oddělte lahve s hořlavým plynem od lahví s kyslíkem a jinými oxidačními plyny během skladování a plné lahve s acetylénem oddělte od prázdných.
Jak mohu bezpečně přepravovat lahve? plus minus

Lahve jsou velmi těžké a jedou rychlostí jako vozidlo. Na rozdíl od vozidla však nejsou vybavena brzdou a pokud nejsou dostatečně zajištěna, mohou při brzdění postupovat dopředu a způsobit vážná poškození.

Je třeba dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel:

 • Nekuřácký prostor
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily lahve řádně uzavřeny
 • Pokud je lahev navržena s uzávěrem lahve, pak ji instalujte
 • Větrejte vozidlo a nechte otevřená okna. Nepřepravujte láhev v kufru auta
 • Demontáž vybavení, jako jsou regulátory, hadice a hořáky
 • Ujistěte se, že jsou všechny lahve řádně zajištěny a zda se během jízdy nepohybují
 • Jděte přímo do cíle
 • Při příjezdu na místo určení nebo při delším zastavení okamžitě vykládejte a skladujte lahve na větraném místě.

Další informace o nakládání, vykládání, shromažďování a přepravě plynových lahví naleznete v průvodci “ Bezpečná přeprava plynu “poskytuje Evropská asociace průmyslových plynů (EIGA).

Od 1. ledna 2007 musí být řidič jakéhokoli typu vozidla, a to nejen vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, která má přepravovat nebezpečné zboží překračující prahové limity, držitelem osvědčení o odborném školení nebo licence ADR jako to je lépe známé.

Pokud chcete využít výjimky z některých požadavků předpisů ADR (například povinnost mít oranžové tabulky, reflexní vesty a klíny pro klíny), musíte rozumět pravidlu 1000 bodů a omezeným prahovým hodnotám množství. Úplné předpisy ADR platí pouze v případě, že vaše zatížení lahví překročí tuto mezní hodnotu.

Stáhněte si prosím našeho průvodce na adrese ADR a pravidlo 1000 bodů .

Jaká je klasifikace acetylenu podle ADR? plus minus
 • Číslo UN/ID: UN1001
 • Správný přepravní název: ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ
 • Třída nebo oddíl: 2
 • Kód tunelu: (Č / D) Štítky: 2.1
 • ADR / RID č. Nebezpečí: 239
 • Látka znečišťující moře: č
 • Chemický vzorec: C₂H₂
 • Synonyma: acetylén (rozpuštěný), etylen, svařovací plyn
 • Registrační číslo REACH: 01-2119457406-36
 • Hořlavé plyny – Kategorie 1 H220: extrémně hořlavé plyny.
 • Chemicky nestabilní plyny – Kategorie A H230: Může explozivně reagovat i bez přítomnosti vzduchu.
 • Plyny pod tlakem – rozpuštěný plyn H280: obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat.

Jaké vybavení mám nosit při manipulaci s lahvemi? plus minus

Při manipulaci s lahvemi důrazně doporučujeme nosit

 • ochranné brýle
 • ochranná obuv
 • Běžné pracovní rukavice

Pro řezání a svařování je třeba použít

 • Svářečských rukavic
 • Svářečskou helmu a ochranné brýle
 • Kožené rukávy
 • Kožená zástěra
 • A další standardní ochranné pomůcky v souladu s příslušným vyhodnocením rizik úkolu

Safety Boot