logo Go to Home Page

Drážkování

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Drážkování je metoda odstraňování materiálu v souvislosti se svařováním nebo litím. Rozlišuje se mezi metodami tepelného a mechanického drážkování. Tepelné metody jsou obecně rychlejší než termální drážkování, které je nezbytnou součástí svařování. Slouží k rychlému odstranění nežádoucího kovu a materiál je místně zahříván a roztavený kov vypuzován – obvykle jeho vyfukováním. K rychlému tavení a odstranění kovu lze použít normální kyslíko-palivový nebo obloukový proces.

Drážkování lze provádět pomocí následujících tepelných procesů:

  • Kyslíko-palivový proces
  • Plazmový oblouk
  • Ruční kovový oblouk (MMA)
  • Vzduch-uhlíkový oblouk

Plamenové nebo kyslíko-palivové drážkování

Drážkování plamenem je varianta běžného kyslíko-palivového svařování plynem. Kyslík a palivový plyn se používají k vytvoření plamene pro vysokou teplotu pro tavení oceli. Při drážkování je ocel místně ohřívána na teplotu vyšší než je teplota „vznícení“ (obvykle 900 °C) a k roztavení kovu se používá proud kyslíku – chemická reakce mezi čistým kyslíkem a horkým kovem. Tento proud se také používá k odpuzování roztaveného kovu a strusky. Je třeba poznamenat, že ve srovnání s kyslíko-palivovým řezáním struska není profukována materiálem, ale zůstává na horním povrchu obrobku. Drážkovací tryska je navržena pro dodávku relativně velkého objemu kyslíku přes drážkovací trysku. Při kyslíko-palivovém drážkování se používají stejná množství kyslíku a acetylenu k nastavení téměř neutrálního předehřevu. Průtok kyslíku určuje hloubku a šířku drážky.

Drážkování s plazmovým obloukem

Použití plazmového oblouku jako nástroje pro drážkování se datuje do šedesátých let, kdy byl vyvinut proces pro svařování. V porovnání s alternativními technikami kyslíko-palivového a manuálního drážkování kovového oblouku má plazmatický oblouk proud jehly, což umožňuje vytvořit velmi přesnou drážku, vhodnou pro aplikaci na téměř všechny železné i neželezné materiály. Plazmový plyn může být argon, hélium, argon/vodík, dusík nebo vzduch.

Ruční ruční drážkování obloukem na bázi kovu a vzduchu

Při těchto procesech vzniká elektrický oblouk pro tavení materiálu. K ofukování roztaveného materiálu se používají i jiné techniky, jako jsou speciální elektrody nebo proud stlačeného vzduchu. Při těchto procesech nejsou nutné žádné vysoce čisté nebo stlačené plyny.

Zeptejte se odborníka

John Dwyer

Aplikační inženýr Microbulk, Severní Amerika

“Používám lahve s vysokým tlakem a mám starost o bezpečnost. Existuje nějaký lepší způsob?”
Tradičně jsou vysokotlaké plynové lahve režimem dodávky pro uživatele v rozsahu nízkých až středních objemů. Air Products Služba Microbulk CryoEase® slučuje dodávky plynu do centralizovaného systému, eliminuje nutnost manipulace s lahvemi a zajišťuje dodávku správného plynu na místo použití. K dalším výhodám systému Microbulk CryoEase® patří nižší míra vystavení vysokotlakým zásobníkům a nižší dopravní zácpy při méně častých dodávkách dodavateli. Air Products vyvinul možnost dodávky mikropulek jako nákladově efektivní a spolehlivou alternativu k vysokotlakým lahvím pro dodávky dusíku, argonu, kyslíku a oxidu uhličitého. Kromě efektivních a flexibilních skladovacích systémů jsou k dispozici inovativní řešení potrubí, která přispívají k hladkému přechodu od lahví k mikrozásobníku.

Řešení CryoEase® Microbulk

Technologie CryoEase® microbulk je moderní koncept, kdy je plyn dodáván plněním v místě spotřeby oproti tradičnímu způsobu pro menší objemy spotřeby, kdy je plyn dodáván výměnou za prázdné lahve a Dewarovy nádoby. Zásabování mikrobulkou CryoEase® zahrnuje speciálně konstruované vozíky s integrovaným ovládáním a flexibilními možnostmi skladovací nádrže. Konečné použití lze zajistit jako čisté plyny, kryogenní kapaliny nebo plynné směsi pomocí mixéru instalovaného na vašem pracovišti.

ZJISTĚTE VÍCE

CryoEase® Nabídka služeb

CryoEase® – nabídka služeb – jednoduchá dodávka plynu
  • Šetří čas – žádná manipulace ani výměna lahví
  • Šetří prostor – nádrž lze pohodlně umístit, aby se uvolnil cenný podlahový prostor
  • Klid na duši – náš systém pro správu plynů automaticky naplánuje pravidelné dodávky, šetří vám tedy komplikace s naháněním objednávek či čekání na dodávky.
  • Stálá a spolehlivá dodávka s nižší uhlíkovou stopou – můžete snížit počet dodávek plynu do vaší firmy, protože Air Products se stará o plánování, plnění a dodávku vaší objednávky

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Plynný i kapalný argon v různých čistotách a s různými možnostmi celosvětového dodání díky naší síti skladů a vzduch dělících zařízení.

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Obraťte se na nás s žádostí o desítky let zkušeností s průmyslovými plyny, výrobou, použitím a vybavením.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ