logo Go to Home Page

Žíhání

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Pro prakticky libovolnou operaci žíhání má Air Products atmosféru připravenou k provedení. Ať žíháte železné nebo neželezné kovy, naše široká řada řešení atmosfér může zajistit plné uspokojení vašich požadavků na speciální atmosféru.

Jelikož mnoho našich atmosfér neobsahuje žádné nezreagované uhlovodíky, které se běžně vyskytují v tradičních exotermicky vytvářených atmosférách, umožňuje zlepšení kvality povrchu často významné snížení nákladů na čištění a moření po tepelném zpracování, někdy až o 80%. . Máme také aplikace chlazení pro válcování za tepla.

Řešení pro ošetření vytápění

Air Products nabízí širokou škálu technologií, plynů, zařízení a špičkových řešení pro průmysl tepelného zpracování.
Fotografie poskytnuta s laskavým svolením společnosti Solar Atmospheres

Průmyslové plyny od globálního vedoucího pracovníka

 • Celosvětový přední výrobce dusíku, kyslíku a argonu
 • Přední světový výrobce a dodavatel vodíku a helia
 • Spolehlivá dodávka technických plynů
 • Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb
 • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
 • Technická podpora, když ji potřebujete
 • Špičkové služby zákazníkům

Odborné znalosti a řešení žíhání

Naší hlavní silnou stránkou je aplikace inovací a našich odborných znalostí k řešení problémů našich zákazníků

Vyšší kvalita povrchu a snížení nákladů na dodatečnou úpravu

Žádné nezreagované uhlovodíky nezajišťují zlepšení kvality povrchu a často umožňují snížit náklady na čištění nebo moření

Stálá atmosféra pro žíhání neželezných kovů

Naše konzistentní systémy atmosféry udržují povrchy bez obsahu oxidů a požadované metalurgické vlastnosti neželezných materiálů

Špičková kvalita a kontrola

Naše atmosféry na bázi dusíku chrání železné části; a 4–10% vodíku brání oxidaci a oduhličení

Zkrácení doby cyklu

Díky našim technickým plynům a odborným znalostem můžete zkrátit dobu procesního cyklu

Lepší žíhání nerezové oceli

Naše dusíkové/vodíkové a čisté vodíkové atmosféry poskytují nejvyšší kvalitu atmosféry pro výrobky z pásů, drátů a trubek z nerezové oceli

Vyšší kvalita žíhaných součástí

Air Products nabízí kompletní řadu atmosférických systémů, které vynikají v široké řadě aplikací žíhání

Zeptejte se odborníka

Guido Plicht

Manažer komerčních technologií pro Evropu

“Jaká je nejlepší koncentrace vodíku pro naši atmosféru dusíku a vodíku pro žíhání žíhané oceli?”

Jasné žíhání ocelí vyžaduje podmínky, které se redukují na oxidy oceli. Tradičně se používá k předpovídání podmínek, které odpovídají oxidaci čistých kovů nebo redukci jejich oxidů, schéma z Ellinghamu. Tuto metodu lze použít k předpovědi podmínek, které je třeba redukovat na oxidy železa, a oxidů legujících prvků přidaných do ocelí, jako je například chrom při zvažování nerezové oceli. Tento tradiční přístup není přesný, protože používá termodynamická data pouze pro čisté kovy a jejich oxidy – ignoruje skutečnost, že železo a legující prvky tvoří pevné řešení. Kromě toho lze určit přibližný rovnovážný poměr parciálního tlaku vodíku a vodní páry pro oxidaci konkrétního kovu při určité teplotě.

Případně můžete použít přesnější a pohodlnější schémata pro oceli a jiné slitiny, které jsou vytvářeny s pomocí moderních databází a počítačových programů, jako je například FactSage™ (termochemický software a databázový balíček vytvořený společně mezi společnostmi Thermfact/CRCT a GTT-Technologies). nebo software termo-kalkulace. Použitím křivek oxidační redukce, vyjádřených jako rosný bod čistého vodíku nebo dusíku v atmosférách atmosféry, v závislosti na teplotě, můžete rychle vybrat atmosféru pro žíhání oceli bez tvorby oxidů. Schéma na obrázku 1 bylo vypočítáno pomocí systému FactSage. Tento diagram ukazuje, že křivky oxidační-redukce pro systémy nikl-železo s obsahem železa-18% Cr a Fe-18% -8% jsou ty, které jsou vyšší než odpovídající křivky Cr/Cr₂O₃. U slitin (např. Ocelí) lze dosáhnout přesnějších výpočtů pomocí termodynamických dat jak z čistých látek (tj. Z čistých kovů a oxidů), tak z databází řešení. Takovéto diagramy lze vytvořit speciálně pro požadované oceli a rozmanitost složení atmosféry.

Tyto metody vám mohou pomoci při řešení potíží a optimalizaci žíhání při vyvažování spotřeby vodíku a kvality produktu.

Oxidačně-redukční křivky pro čistý chrom, Fe-18% Cr a Fe-18% Cr-8% Ni pro celkový tlak 1 atm s parciálním tlakem vodíku 0,05 atm, odpovídající N5–5% H2. (Tento diagram byl vytvořen s použitím termodynamických dat pro řešení kromě dat pro čisté prvky a jejich oxidy.)

Obrázek 1:

What’s the best hydrogen concentration for our nitrogen-hydrogen atmosphere for bright annealing of steels?

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Je popsán pokročilý systém pro sledování a regulaci atmosféry pro nepřetržité sledování a regulaci atmosféry pro žíhání pro žíhání součástí z uhlíkové oceli.

Zeptejte se odborníka

"Existuje způsob, jak žíhání a pasivaci nerezové trubky řady 300 a udržet ji v jasu?"
Tvorba oxidového filmu je funkcí poměru parciálního tlaku vodíku/vody, teploty a času, které se mohou významně změnit na výstupu z pece. Zvýšený rosný bod způsobený vstupem vzduchu reagujícího s vodíkem spolu se sníženou teplotou vede k oxidaci, pokud je doba ve výstupní oblasti dostatečně dlouhá. Navíc povrch ID potrubí může ochladit pomaleji než optický odpor a tím způsobit nekonzistentní oxidaci. Protiopatření zahrnují zvýšení rychlosti pojezdu potrubí, zvýšení průtoku vodíku přes všechny povrchy potrubí a aplikaci dusíkové clony na výstupu pro vstup zředěného vzduchu a podporu chlazení. S každým protiopatřením jsou spojena technologická hlediska, opatření týkající se bezpečnosti a nákladů.

Každé řešení atmosféry je přizpůsobeno vašim potřebám

Naše společnost může pomoci vybrat správné složení atmosféry.

 • Vybrat a poskytnout zařízení pro míšení a řízení průtoku.
 • Provést analýzy atmosféry na pracovišti pro stálou rozměrovou kontrolu, řízení obsahu uhlíku a fyzické a hutnické vlastnosti.
 • Optimalizujte proces v peci pro snížení provozních nákladů
 • Provést nejmodernější metalografické a chemické analýzy (SEM, ESCA, SAM, ISS, SIMS).
 • Poskytnout bezpečnostní školení.
 • Provést zkoušky atmosfér pomocí vašich dílů v našich laboratorních pecích.
 • Předvést náš systém ve vašem závodu.
ZJISTĚTE VÍCE

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Obraťte se na nás s žádostí, aby pro vás vytvořila desítky let zkušeností s žíháním.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ