logo Go to Home Page

Program shody s nařízením REACH

Požadavky na registraci

Legislativa EU týkající se chemických látek pro R např. informování, E ocenění a A uthorizaci systému Ch Společnost emicals, označovaná jako REACH, vstoupila v platnost 1. června 2007 a je průkopníkem nového přístupu ke zlepšení chemické bezpečnosti pro pracovníky, pro širokou veřejnost i pro životní prostředí. Klíčovou součástí jeho koncepce je registrace všech stávajících látek na trhu (s výjimkou jasně definovaných výjimek), která již neomezuje registraci pouze na nově zavedené látky. Všechny látky dovezené do EU nad 1 tunou ročně vyžadují registraci REACH (pokud nesplňují požadavky na výjimku uvedené v příloze IV a V legislativy). Do 1. prosince 2008 měly společnosti možnost provést předběžnou registraci dříve dovezených nebo vyrobených látek podle nařízení REACH. Předběžná registrace umožnila společnostem do roku 2018 dokončit úplný registrační proces a zároveň pokračovat ve uvádění svých produktů na trh.

Další informace o legislativě REACH a souvisejících pokynech naleznete na webu Webové stránky agentury ECHA.

Stavu REACH, Air Products

V Air Products se na legislativu REACH připravujeme od jejího zveřejnění v roce 2006. Air Products Projekt souladu s nařízením REACH řádně řeší všechny požadavky legislativy v různých fázích.  

Můžeme potvrdit, že Air Products zajistil, že všechny příslušné látky byly registrovány v příslušných dodavatelských řetězcích před termínem 2010, 2013 a 2018. U řady látek, které byly registrovány před termínem v roce 2018, však informace o registračních číslech zatím u některých složek produktu nejsou k dispozici.

Produkty pokryté projektem shody s nařízením REACH

Air Products „Seznam produktů REACH - Průmyslové a speciální plyny“

Air Products může potvrdit, že níže uvedené produkty splňují požadavky směrnice EU REACH a že jejich součásti byly úspěšně zaregistrovány Air Products nebo jiným aktérem dále v dodavatelském řetězci nebo jsou vyráběny nebo dováženy v objemech menších než jedna metrická tuna za rok. 

Plyny uvedené v přílohách IV a V jsou proto vyňaty z povinnosti registrace
Air Krypton
Argon Metan
n-butan Neon
Oxid uhličitý Dusíku
Ethane Kyslík
Helium Propanu
Vodíku Syntetický vzduch
Izobutan Xenon

 

Plyny úspěšně zaregistrován Air Products nebo jiným hráčem nahoře v dodavatelském řetězci
1-buten Difluormetan (R32) Oxid dusnatý
1-methyl, 3-buten Ethylen Oxid dusičitý
1,1-difluoretylen
  (R1132a)
Etylenoxid Oxid dusný
1,1,1,2-Tetrafluorethan
  (R134)
Fluor n-pentan
1,1,1 -trifluorethan
  (R143a)
Hexan Oktafluorcyklopenten
1,2-butadien Hydrogenbromid Pentaafluorethan (R125)
1,3 butadien Chlorovodík Propylen
1,3-proppadien Sirovodík Oxid siřičitý
Acetylén Izobuten Fluorid sírový
Čpavek Methylacetylén Fluorid siřičitý
Oxid uhelnatý Metylchlorid Tetrafluoretylen (R1114)
Karbonyl sulfid Metylmerkaptan trans-buten
Chlor Trifluormetan (R23)

Air Products Program souladu s nařízením REACH umožňuje Air Products právním osobám importovat výše uvedené produkty do zemí EU nebo je vyrábět v EU. Při nákupu těchto produktů jsou pak zákazníci z EU považováni za následné uživatele a nemusí se registrovat.

Pokud nemůžete najít svůj výrobek nebo máte-li dotaz ohledně REACH, obraťte se na naše Quality Europe Týmu nebo poslat poptávku našemu týmu Tým REACH

Důležité upozornění pro zákazníky ze zemí mimo EU

Jako globální dodavatel Air Products nabízí některé produkty na globální bázi. Naši zákazníci mohou tyto materiály zakoupit mimo Evropskou unii a následně je importovat tak, jak jsou, nebo jako součást receptury, do EU. Dovozce těchto materiálů do EU musí pro všechny látky obsažené ve výrobku dodržovat všechny požadavky nařízení REACH stanovené v nařízení. Skutečnost, že produkt může být zahrnut do seznamu produktů, na které se má vztahovat Air Products „Projekt v souladu s nařízením REACH“, automaticky neosvobozuje další dovozce od systému REACH, tzn. Že jsme mohli mít zaregistrovány všechny látky, ale ne nutně dodávku ze zemí mimo EU. řetězců.

Zákony však definují mechanismy, které nám umožní pokrýt dovoz našich zákazníků jmenováním výhradního zástupce. Máte-li zájem o možné pokrytí registrovaných produktů Air Products nominovaným výhradním zástupcem, zašlete dotaz na adresu Tým REACH. Váš dotaz vyhodnotíme a informujeme vás, jestli je možné pokrytí.

Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)

Mezi látky SVHC patří CMR (karcinogen, mutagen a reprodukční toxiny), PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické), vPvB (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní) nebo látky představující ekvivalentní obavy (např. Endokrinní disruptory a respirační senzibilizátory). Tyto látky mohou být potenciálně zařazeny do přílohy XIV a v budoucnu podléhají autorizaci. Agentura ECHA průběžně pracuje na aktualizaci kandidátního seznamu látek pro začlenění do přílohy XIV a na zveřejnění a aktualizacích samotné přílohy XIV.

Air Products nadále sleduje aktualizace seznamu v příloze XIV a aktivně komunikuje s těmi zákazníky, kteří kupují produkty obsahující tyto látky, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z REACH, pokud jde o zahrnutí těchto látek do žádného z produktů Air Products.

Air Products bude takové zákazníky průběžně informovat o našich budoucích plánech u všech produktů, na které se vztahuje autorizace. V případě potřeby budeme také podporovat zákazníky v procesu přechodu na alternativní produkty.

Aktuální seznam SVHC je uveden v dokumentu Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).

Vyloučené látky

Vezměte na vědomí, že látky, na které se nevztahuje povinnost registrace podle příloh IV a V, jsou k dispozici pro jakékoli použití, pokud není omezeno jiným předpisem. Tyto látky nevyžadují sdělování určených použití dodavateli, protože pro ně není nutné vytvářet scénáře vystavení. Většina běžných vzduchových plynů dodávaných společností Air Products je vyňata z zařazení do přílohy IV nebo V, jak je uvedeno v předchozí tabulce.

Bezpečnostních listů a nařízení REACH

V případě, že již byla registrace dokončena, jsme v situaci, kdy je třeba, aktualizovat bezpečnostní listy (SDS) registračním číslem a novými informacemi o bezpečném používání. Pokud tyto informace v jednom z bezpečnostních listů nevidíte, znamená to, že stále pracujeme na aktualizaci, nebo produkt ještě nebyl zaregistrován nebo je jeho povinnost osvobození od daně osvobozena.

Klasifikace, označování a balení (CLP) 

Evropská směrnice pro klasifikaci, označování a balení označovaná jako CLP (nařízení č. 1272/2008) úzce souvisí s nařízením REACH. Můžeme také potvrdit, že pracujeme na zachování souladu s touto směrnicí. Zavedli jsme následující aspekty:

  • Klasifikovali jsme všechny čisté látky a směsi podle kritérií směrnice CLP; 
  • V případě potřeby Air Products nebo naši dodavatelé tyto klasifikace oznámili ECHA.
  • Všechny výrobky jsou řádně označeny podle směrnice CLP. a 
  • Bezpečnostní listy jsou aktualizovány tak, aby zobrazovaly informace o klasifikaci a označení podle požadavků směrnice CLP.

Další informace o směrnici CLP a související pokyny naleznete na webu Webové stránky agentury ECHA.