logo Go to Home Page

Právní poučení

Pro společnost Air Products and Chemicals, Inc.
Internetové stránky

Smluvní podmínky webových stránek
Oznámení o ochraně osobních údajů

Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a omezeními.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK Omezená licence k používání webových stránek.

Na základě těchto smluvních podmínek a omezení společnosti Air Products and Chemicals, Inc. („Air Products“), její dceřiné společnosti a přidružené společné podniky a obchodní partneři („partnerské společnosti“) udělují každému uživateli těchto stránek nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na přístup, používání a zobrazování těchto stránek a informací na nich uvedených. Žádný uživatel se nesmí pokoušet jakýmkoli způsobem zasahovat do provozu těchto stránek. Pro účely těchto smluvních podmínek a omezení se další komunikační média používaná ve spojení s používáním těchto stránek, včetně telefonického a video rozšíření, považují za součást těchto stránek a informace poskytnuté prostřednictvím těchto jiných komunikačních médií se považují za informace uvedené na těchto stránkách. Tyto webové stránky nejsou určeny k použití žádnou fyzickou osobou mladší než osmnácti let a tyto osoby nejsou oprávněny k používání těchto stránek.

Kdo jsme.
Air Products spravuje tyto webové stránky pro sebe a pro usnadnění práce svým partnerským společnostem, obchodním zástupcům, distributorům a také zákazníkům výše zmiňovaných. Tito uživatelé mohou používat tyto webové stránky pro účely objednání produktů nebo pro informační účely. Tyto stránky jsou poskytovány firmou Air Products primárně za účelem sdílení běžných informací o produktech a zdrojích webových stránek. Pokud není výslovně uvedeno jinak, cílem těchto stránek není navázat žádné nové ani dodatečné osobní nebo smluvní vztahy či zastoupení mezi firmou Air Products a těmito uživateli nebo jakoukoli jinou stranou. Skrze tuto webovou stránku nelze založit žádnou franšízu, pobočku, ani nevzniká žádný zaměstnanecký poměr se společností Air Products.

Povaha informací. 
Informace a funkce obsažené na těchto stránkách byly poskytnuty pro usnadnění práce uživateli a v některých případech jsou poskytovány externími zdroji. Tato webová stránka je uživateli k dispozici za předpokladu, že se sám rozhodne o vhodném využití uvedených informací a že je způsobilý podle svých znalostí či kvalifikace správně vyhodnotit a aplikovat tyto informace. Žádná z informací prezentovaná na těchto stránkách není určena jako právní nebo daňové doporučení. V případě nutnosti se poraďte s příslušným právním nebo daňovým poradcem. Přestože se snažíme, aby byly všechny informace v době jejich zveřejnění na stránkách přesné, nemůžeme zaručit jejich úplnost či přesnost, ani to, že budou aktualizovány. Nezaručujeme, že informace uvedené na těchto stránkách jsou vhodné či dostupné ve všech zemích. Přístup k informacím z míst, kde je obsah stránek nelegální, je zakázán. Ohledně dostupnosti našich produktů a služeb se obraťte na místní zastoupení společnosti Air Products. Povaha výhledových prohlášení společnosti je popsána ve výroční zprávě Air Products a v souvisejících finančních dokumentech. Podle svého vlastního uvážení můžeme kdykoli změnit obsah webových stránek nebo jejich podmínek a omezení, nebo upravit či ukončit provoz stránek či jejich části, a to bez předchozího upozornění. Pozdější opětovné použití těchto stránek bude považováno za souhlas s veškerými dříve revidovanými podmínkami a omezeními.

Informace o bezpečnosti výrobků. 
Společnost Air Products a její partnerské společnosti udržují bezpečnostní listy pro všechny své příslušné chemické produkty. Žádáme vás, abyste si před použitím těchto produktů obstarali kopie příslušných bezpečnostních listů za účelem zvýšení ochrany svých zaměstnanců a zákazníků před jakýmikoli známými zdraví či bezpečnost ohrožujícími rizity, které jsou popsané v těchto bezpečnostních listech. Air Products a její partnerské společnosti usilují o to, aby byla bezpečnost nejvyšší prioritou. Proto se na nás neváhejte obrátit v případě jakýchkoli otázek na bezpečnost těchto produktů. Některé části těchto stránek byly navrženy pro poskytnutí online bezpečnostního nebo procesního školení nebo poradenství. Ve všech případech je takové školení nebo poradenství založeno pouze na konkrétních faktických informacích, které nám byly poskytnuty. Rozsah našeho školení nebo poradenství je omezen na rozsah daného tématu a s ním souvisejícími předpoklady uvedenými v naší reakci.

Rozhodné právo. 
Jakákoliv činnost související se smluvními podmínkami webových stránek a/nebo použitím těchto stránek se bude řídit právem státu Pensylvánie (Spojené státy americké) bez ohledu na volbu nebo kolizní normy jakékoli jurisdikce.

Otázky soudní pravomoci. 
Existence těchto stránek a možnost vyžádat si informace nebo vyžádat či objednat produkty prostřednictvím těchto stránek není nabídkou k prodeji, získání nabídky či obchodování v zemích nebo jurisdikcích, v nichž nám není zákonem povoleno obchodovat nebo kde dosud nepodnikáme. Účelem existence těchto stránek a přístupnosti jejich obsahu není navázat žádné nové ani dodatečné právní nebo daňové kontakty či vztahy s/ve prospěch Air Products nebo jakýchkoli partnerských společností v jakékoli zemi nebo jurisdikci, v nichž výše zmínění dosud nepodnikají. Jste zodpovědní za dodržování všech místních zákonů, které se na vás vztahují v souvislosti s přístupem k obsahu a provozem těchto stránek. Zavazujete se, že spadáte pod jurisdikci soudů ve státě Pensylvánie pro řešení všech možných sporů vyplývajících ze smluvních podmínek webových stránek nebo s nimi souvisejících a/nebo s vaším používáním těchto stránek.

online objednávky produktů. 
Nic, co je obsahem tohoto těchto stránek, nepředstavuje nabídku společnosti Air Products nebo kterékoli její partnerské společnosti na nákup nebo prodej produktů nebo služeb. Prostřednictvím těchto stránek se nebude uzavírat žádná smlouva na nákup nebo prodej produktů či služeb, dokud uživatel nevytvoří objednávku, která bude následně přijata společností Air Products či partnerskou společností způsobem popsaným v konkrétních poskytnutých informacích o objednávání online produktů nebo služeb. Po vytvoření dohody budou smluvní podmínky shodné s podmínkami společnosti Air Products či jejich partnerských společností, které řídí koupi či prodej, případně které byly předloženy online v okamžiku objednávky. Veškeré požadavky na produkty či jejich objednávky podléhají platným zákonům, včetně příslušných exportních a importních předpisů, popř. i bojkotu, pokud je uvalen řídicími orgány s právní mocí nad takovými požadavkyna produkt či jejich objednávkami. Společnost Air Products poskytuje předem kvalifikovaným kupujícím jménem společnosti Air Products a jejích partnerských společností Portál zákaznických služeb MyAirProducts℠. „Prodávající“ bude identifikován v každé transakci v okamžiku přijetí objednávky. U produktů, u kterých není v době objednávky jasně stanovena cena, má kupující právo zrušit svou objednávku v souladu se zásadami oznámení o zrušení prodávajícího poté, co je kupujícímu oznámeno stanovení ceny a identita prodávajícího.

Hypertextové odkazy. 
Tyto stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které nesouvisí se společností Air Products nebo jejími partnerskými společnostmi. Kliknutím na tyto odkazy opustíte tyto stránky. Naše společnost nezodpovídá za ochranu osobních údajů, bezpečnost ani obsah žádných odkazovaných stránek. Z odkazů na jiné webové stránky nevyplývá, že Air Products podporuje, schvaluje nebo financuje informace dostupné na odkazovaných stránkách nebo produkty či služby, které se zde prodávají. Air Products či její partnerské společnosti nenesou žádnou odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout následkem vašeho užití takových informací, produktů či služeb. Nezaručujeme, že hypertextové odkazy, které odkazují na tyto stránky z jiných zdrojů, jsou aktivními odkazy na nejaktuálnější informace.

Cookies. 
„Cookies“ jsou malá množství dat, která jsou uložena programem webového prohlížeče na pevném disku nebo dočasně v paměti počítače. Soubory cookie mohou být užitečné. Pomáhají rychleji procházet webovými stránkami, protože zaznamenávají informace od poslední návštěvy uživatele, jako jsou jméno, registrační údaje a zobrazené stránky. Kromě zaznamenávání užití webových stránek, sledují soubory cookies také e-mailové adresy, vzory pohybu z/na webovou stránku a v rámci ní, zobrazování reklam na relevantní zboží či služby a odhad počtu uživatelů. Některé části těchto webových stránek používají soubory cookies, aby lépe vyhovovaly vašim požadavkům při opětovné návštěvě těchto stránek a umožnily vám nabízet zajímavé produkty a služby. Váš prohlížeč může být nastaven tak, aby vás upozornil na cookies a vy jste se mohli rozhodnout, zda je chcete přijmout.

OBSAH WEBOVÉ STRÁNKY – ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. 
INFORMACE OBSAŽENÉ NA TÉTO STRÁNCE (VČETNĚ ZOBRAZENÍ) A VŠECHNY MATERIÁLY ZDE SDÍLENÉ JSOU POSKYTNUTY BEZ ÚPRAV A NENESEME ZA NĚ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, AŤ UŽ VÝSLOVNOU ČI IMPLICITNÍ. AIR PRODUCTS SPOLEČNĚ S PARTNERSKÝMI A SMLUVNÍMI SPOLEČNOSTMI ODMÍTAJÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V CELÉ ŠÍŘI ROZSAHU ZA INFORMACE A MATERIÁLY UVEDENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. STEJNĚ TAK ODMÍTAJÍ ODPOVĚDNOST (VÝSLOVNOU ČI IMPLICITNÍ) ZA JAKÉKOLI OBCHODNÍ ZÁRUKY, VHODNOST UŽITÍ ČI ZNEUŽITÍ INFORMACÍ A MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS ANI JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI NEZARUČUJÍ SPRÁVNOST, PŘESNOST A SPOLEHLIVOST MATERIÁLŮ NA TÉTO STRÁNCE, A TUDÍŽ NEZARUČUJÍ ANI VÝSLEDKY JEJICH POUŽÍVÁNÍ. MATERIÁLY NA TÉTO STRÁNCE MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. TYTO MATERIÁLY SE MOHOU STÁT NEPŘESNÝMI V DŮSLEDKU VÝVOJE, KTERÝ SE UDÁL PO UVEŘEJNĚNÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS ANI JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI SE NEZAVAZUJÍ K UDRŽOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI INFORMACÍ. URČITÉ ODKAZY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH VÁS MOHOU PŘESMĚROVAT NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY. JELIKOŽ AIR PRODUCTS, JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI NEMAJÍ KONTROLU NAD POVAHOU ODKAZŮ TŘETÍCH STRAN ANI NAD ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN, VÝŠE JMENOVANÍ NENESOU ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA OBSAH ODKAZOVANÝCH STRÁNEK, ANI ZA JEJICH ZMĚNY ČI AKTUALIZACI. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI NEZODPOVÍDAJÍ ZA WEBCASTING ANI JAKOUKOLIV JINOU FORMU PŘENOSU Z ODKAZOVANÉ STRÁNKY. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS VÁM TYTO ODKAZY POSKYTUJE POUZE PRO VAŠE POHODLÍ. UVEDENÍ JAKÉHOKOLI ODKAZU NEZNAMENÁ, ŽE BY SPOLEČNOST AIR PRODUCTS ODKAZOVANÉ STRÁNKY DOPORUČOVALA NEBO PODPOROVALA. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS ANI JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI DÁLE NEZARUČUJÍ (VÝSLOVNĚ ČI IMPLICITNĚ) VÝSLEDEK, KTERÝ VZEJDE UŽITÍM ODKAZOVANÝCH STRÁNEK. AŤ UŽ JSOU UŽITY ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM (VČETNĚ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB)

PROVOZ STRÁNEK – ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. 
SPOLEČNOST AIR PRODUCTS USILUJE O SPOLEHLIVÝ PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK, ALE NIKDY NENÍ A NEMŮŽE BÝT ZODPOVĚDNÁ ZA DŮSLEDKY VZNIKLÉ CHYBOU ČI ZA NEDOSTATKY V OBSAHU NEBO PROVOZU TĚCHTO STRÁNEK. CO SE TÝČE PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK, AIR PRODUCTS A JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLIV POSKYTNUTÍ ZÁRUK (VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ), VČETNĚ OBCHODNÍ ZÁRUKY ČI VHODNOSTI UŽITÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS A JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI NEZARUČUJÍ ŽE: (I) PROVOZ TĚCHTO STRÁNEK BUDE ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM; (II) PŘÍSTUP KE STRÁNKÁM BUDE PROBÍHAT BEZ PŘERUŠENÍ, VČASNĚ, BEZPEČNĚ, BEZ CHYB, BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ; (III) VÝSLEDKY, KTERÉ MŮŽE ZÍSKAT POUŽITÍM STRÁNEK BUDOU PŘESNÉ ČI SPOLEHLIVÉ; (IV) VADY BUDOU ODSTRANĚNY. VY (A NE SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI) PŘEVEZMETE CELKOVÉ NÁKLADY ZA OPRAVU ČI SERVIS SVÉHO POČÍTAČE ČI SOFTWARU, NUTNÝ V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI VIRU, CHYBY ČI JINÝCH OBTÍŽÍ, SOUVISEJÍCÍCH S NÁVŠTĚVOU TĚCHTO STRÁNEK.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. 
SPOLEČNOST AIR PRODUCTS, JEJÍ PARTNERSKÉ A SMLUVNÍ SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ČI ZRANĚNÍ, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, MIMOŘÁDNÝCH, NÁHODNÝCH NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÝCH ŠKOD, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY NEBO MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, AŤ UŽ V RÁMCI SMLUVNÍHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU TĚCHTO STRÁNEK NEBO INFORMACÍ DOSTUPNÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI. SPOLEČNOST AIR PRODUCTS A JEJÍ PARTNERSKÉ ANI JEJICH POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE NENESOU ODPOVĚDNOST, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. TATO ZAHRNUJÍ, ALE NEOMEZUJÍ SE JEN NA: ŠKODY ČI ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ CHYBOU, OPOMENUTÍM, PŘERUŠENÍM, VADOU, ÚPADKEM VÝKONU, HARDWAROVÝMI ČI SOFTWAROVÝMI CHYBAMI, ZPOŽDĚNÍM PROVOZU ČI PŘENOSU, PORUCHOU LINKY NEBO VIREM ČI JINÝM ŠKODLIVÝM OBSAHEM, UŽITÍM INFORMACÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, DOSTUPNOST ZDROJŮ PRO POUŽITÍ APLIKACÍ NA TÉTO STRÁNCE NEBO ZÁSAHEM VYŠŠÍ MOCI.

OMEZENÍ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA WEBOVÉ STRÁNKY. 
PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V SOULADU S TÍM, CO BYLO ŘEČENO, NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŠAK CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS, JEJÍCH PARTNERSKÝCH NEBO SMLUVNÍCH SPOLEČNOSTÍ VŮČI VÁM ZA ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY ŽALOBY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ, ALE NIKOLIV VÝLUČNĚ, NEDBALOSTI) NEBO JINAK, NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE PŘÍPADNĚ ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY.

Shrnutí informací. 
Popisy dokumentů podaných u Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států amerických, odkazy na pracovní postupy nebo zásady nebo jiné informace mohou být výňatky nebo shrnutími a nemusí být úplné, konečné nebo aktuální. Veškeré odkazy na zmíněné dokumenty se odvolávají na zdrojové dokumenty v plném znění.

Informace pro uživatele. 
Veškeré informace nebo materiály zaslané prostřednictvím těchto stránek společnosti Air Products či jejím partnerským společnostem nebudou považovány za důvěrné nebo právně chráněné (s výjimkou osobních údajů, které spadají pod naše prohlášení o ochraně osobních údajů), pokud nebudou zaslány v návaznosti na samostatnou písemnou dohodu o zachování důvěrnosti, řádně odsouhlasenou oběma stranami. Zasláním důvěrných nebo právně chráněných, či autorských informací bez dohody o zachování důvěrnosti společnosti Air Products či jejím partnerským společnostem: (i) souhlasíte s převedením vlastnictví takových informací včetně veškerých autorských práv na Air Products bez další kompenzace; (ii) automaticky udělujete Air Products bez další dohody nebo kompenzace neomezené, neodvolatelné oprávnění k použití, reprodukci, zobrazení, nakládání, úprav, přenosu a šíření takových informací; a (iii) souhlasíte s tím, že Air Products a její partnerské společnosti mohou s těmito informacemi (včetně nápadů, konceptů, know-how nebo technik) nakládat dle libosti za jakýmkoliv účelem.

Exportní omezení. 
Tyto webové stránky spravuje a obsluhuje Air Products ze svých kanceláří ve Spojených státech. Netvrdíme, že informace nebo jiné materiály zpřístupněné na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech, a přístup k nim z jiných zemí, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Ti, kteří se rozhodnou pro přístup k informacím nebo webovým stránkám z jiných míst, tak činí z vlastní vůle a jsou zodpovědní za dodržování platných místních zákonů. Nesmíte sdílet ani opětovně vynášet žádné zde přijaté informace ani produkty, s výjimkou případů, kdy je to plně v souladu se všemi zákony a předpisy USA. Obzvláště nesmí být informace ani produkty sdílené či vynášené do země (k rukám občana či residenta, právnické či fyzické osoby), na kterou bylo Spojenými státy uvaleno embargo, nebo komukoli, kdo je uveden na seznamu speciálně označených státních příslušníků Ministerstva financí USA nebo v tabulce příkazů k odmítnutí Ministerstva obchodu USA. Kromě toho jste odpovědní za dodržování veškerých místních zákonů ve své zemi, které mohou mít vliv na vaše právo na import, export nebo užití informací či produktů.

Nástěnky. 
Tyto stránky mohou obsahovat chatovací místnosti nebo nástěnky pro pohodlí uživatelů těchto stránek, společnosti Air Products a jejích partnerských společností. Společnost Air Products nemá kontrolu nad materiály ani informacemi umístěnými v těchto médiích. Žádný uživatel nesmí: (i) zasahovat do používání takového média jiným uživatelem na těchto stránkách; (ii) zveřejňovat nezákonný, obscénní, výhrůžný, urážlivý, pomlouvačný, skandální, pobuřující, pornografický, znevažující nebo neslušný materiál nebo jakýkoli materiál, který by mohl představovat nebo povzbudit jednání, které by bylo považováno za trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakýkoli zákon; (iii) zveřejňovat materiál porušující autorská práva, obchodní známky nebo obdobné vlastnické materiály; (iv) porušovat soukromí nebo práva druhých na vyjádření; (v) zveřejňovat materiál obsahující viry nebo jiné škodlivé prvky; nebo (vi) zveřejňovat materiály pro komerční nebo reklamní účely. Air Products může příležitostně sledovat nebo revidovat diskuse, chaty nebo příspěvky v chatovacích místnostech nebo na nástěnkách. Společnost Air Products však není povinna tak činit a nenese žádnou odpovědnost za obsah takových diskusí, chatů nebo příspěvků ani za chyby, pomluvy, urážky na cti, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii, vulgarismy, nebezpečí nebo nepřesnosti obsažené v takových diskuzích, chatech nebo komentářích. Společnost Air Products si vyhrazuje právo zveřejnit veškeré informace: (x) potřebné k uspokojení zákonných nebo státních požadavků; (y) ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení nebo na základě soudního příkazu; nebo (z) pokud je v dobré víře přesvědčena, že takové zpřístupnění je přiměřeně nutné pro ochranu práv, majetku a osobní bezpečnosti společnosti Air Products, jejích partnerských společností, zaměstnanců, akcionářů nebo zákazníků nebo veřejnosti. Air Products si vyhrazuje právo odstranit nebo zamítnout uveřejnění jakýchkoli materiálů, které po rozumném posouzení shledá za nevhodné. Air Products může postihovat neoprávněnou manipulaci s těmito stránkami nebo jejich používání v plném rozsahu zákona.

Vlastnické informace. 
Air Products vlastní autorská práva na veškerý materiál na těchto stránkách nebo má platné právo třetí strany na používání materiálu na těchto stránkách. Ochranné známky a obchodní názvy vlastněné Air Products nebo jejími partnerskými společnostmi jsou chráněny zákony různých jurisdikcí a jsou registrovány v různých zemích, kde je registrace podle zákona vyžadována nebo považována za prospěšnou. Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována, reprodukována, znovu publikována, nahrávána, zveřejněna, přenášena ani distribuována žádným způsobem, s výjimkou toho, že si můžete stáhnout jednu kopii materiálů na libovolný počítač pouze pro své soukromé, nekomerční použití za předpokladu, že veškerá autorská práva, ochranné známky a jiná vlastnická práva k materiálům zůstanou nedotčeny. Jakákoli úprava materiálů nebo použití materiálů za jakýmkoli jiným účelem je porušením autorských práv a dalších vlastnických práv společnosti Air Products a jejích partnerských společností. Použití takovéhoto materiálu na jakémkoli jiném pracovišti nebo počítačové síti bez předchozího písemného souhlasu Air Products nebo jejích partnerských společností je zakázáno. Oprávnění odkazovat se na naše informace nebude uděleno webovým stránkám, které vytváří nebo jinak prezentují naše informace způsobem, který nám nepřipisuje autorství. Používání ochranných známek, značek služeb a obchodních názvů na těchto stránkách jiným způsobem, než je povoleno v těchto smluvních podmínkách a omezeních, nebo bez písemného povolení Air Products či jejích partnerských společností, je přísně zakázáno. Prezentace informací na těchto stránkách nemá za cíl udělit žádná vlastnická ani jiná práva na naše ochranné známky, obchodní názvy, autorská práva, patenty nebo jiná vlastnická práva nebo informace a nemá za cíl porušit patentová práva nebo jiná práva duševního vlastnictví jiných osob. Odkazování na jiné webové stránky neznamená, že Air Products nebo odkazovaná stránka mají jakékoli zákonné oprávnění k ochranné známce, obchodnímu názvu, logu nebo autorským právům druhé strany.

Digitální podpisy; Elektronické podpisy; Oznámení. 
Tyto stránky nepřijímají oznámení zasílaná elektronicky a žádný digitální ani elektronický zvuk, video, akce ani podpis implementovaný prostřednictvím těchto stránek nezavazuje Air Products nebo její partnerské společnosti, pokud (i) nedojde k předchozím písemným dohodám našich řádně autorizovaných funkcionářům nebo jejich ustanovených zástupců nebo (ii) s ohledem na konkrétní část našich stránek, taková část vyzývá k uzavření elektronické smlouvy určitým způsobem, v takovém případě je takováto elektronická akce pro nás a pro vás jako uživatele závazná dle daných smluvních podmínek. Kliknutí na tlačítka „Zasílám“ nebo „Souhlasím“ či „Přijímám“ na těchto stránkách je bráno jako závazné přijetí uveřejněných podmínek formou smluvního ujednání. Podobně užívání těchto stránek představuje závazný souhlas uživatele s těmito podmínkami a omezeními a náš závazný souhlas poskytovat informace na těchto stránkách za těchto podmínek.

Poslední aktualizace březen 2018