logo Go to Home Page
| Lehigh Valley, PA

Společnost Air Products oznámila nový cíl snížení emisí CO2 "Third by ‘30". Pro dosažení nulových emisí do roku 2050 navýší nový kapitál pro energetickou transformaci na 15 miliard dolarů.

Společnost Air Products (NYSE:APD) oznámila další soubor závazků, které dokládají, že svou strategii udržitelnosti staví na konkrétních krocích. "Third by '30" je třetím souborem závazků ke snížení emisí oxidu uhličitého, který doplňuje stávající dva balíčky. Air Products se zavázala, že do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality všech svých provozů. Na přechod na čistou energii v příštích pěti letech vynaloží nejméně 4 miliardy dolarů nového kapitálu. Tím navyšuje svůj celkový závazek na 15 miliard dolarů investovaných do inovativních projektů do roku 2027. 

"Tento soubor závazků doplňuje a posiluje naši strategii růstu a budování společnosti, založenou na udržitelnosti a pomoci zákazníkům na jejich cestě k dosažení pozitivních dopadů na životní prostředí.“ uvedl Seifi Ghasemi, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products.

"Jedinečná pozice Air Products spočívá v propojení portfolia technologií a odborných znalostí, jejichž prostřednictvím docílíme pozitivních změn pro životní prostředí. Rozhodli jsme se pro navýšení investic do inovativních projektů, a to v klíčový moment energetické transformace. I nadále vidíme významné příležitosti pro vodíkové technologie a technologie zachytávání uhlíku. Náš kapitálový závazek ve výši 15 miliard dolarů je dalším důkazem toho, že udržitelnost je základem naší společnosti i našeho růstu," pokračoval.

Aby Air Products mohla do roku 2050 dosáhnout nulových emisí uhlíku ve svých provozech v souladu s celospolečenskou snahou o dosažení uhlíkové neutrality, definovala konkrétní plány pro nové investice, které zahrnují i nízkouhlíkový a bezuhlíkový vodík. Air Products bude i nadále zvyšovat využití obnovitelných zdrojů energie ve svých provozech, přemění svůj vozový park, čítající přibližně 2 000 nákladních automobilů, na bezemisní vozidla s vodíkovými palivovými články a zavede další opatření. Dosažení tohoto nulového emisního cíle bude vyžadovat silnou firemní politiku a regulační podporu zaměřenou na zavádění nových klíčových technologií v potřebné rychlosti a rozsahu při podpoře bezemisní budoucnosti.

V souladu se svým závazkem se Air Products zapojila do iniciativy SBTi (Science Based Targets Initiative), která má vedoucí postavení v mobilizaci soukromého sektoru pro zavádění opatření na ochranu klimatu. Protože SBTi v současné době chybí metodika pro chemický sektor, Air Products bude aktivním členem její odborné poradní skupiny pro vývoj odvětvového rámce, který bude formovat metodologii pro chemické odvětví. Účast v těchto probíhajících diskusích s SBTi a definování jasné metodiky pro směřování sektoru jsou zásadními předpoklady pro jakýkoli budoucí závazek s vědecky podloženími cíli.

Společnost Air Products se také zavázala zabývat se dopady na životní prostředí v rámci svého Scope 3 balíčku investic. Cíl označený jako" Third by '30" spočívá ve snížení emisí Air Products do roku 2030 o jednu třetinu, přičemž rok 2015 se považuje za výchozí. To zajistí jednotnost, transparentnost a zodpovědnost v návaznosti na již dříve stanovené emisní cíle ve Scope 1 a 2.   

Air Products se již dříve zavázala investovat více než 11 miliard dolarů na vodíkové projekty s nulovými nebo nízkými emisemi uhlíku. Ty vidí jako hnací sílu v přechodu na čistou energii. Pokud by byl nízkoemisní vodík vyrobený v rámci těchto projektů využit na trhu s těžkými nákladními vozy, bude to znamenat snížení CO2 o více než 20 milionů tun ročně. Očekává se, že tyto projekty během svého provozu v součtu zabrání vzniku více než 500 milionů tun ekvivalentu CO2, což odpovídá emisím z přibližně 50 miliard galonů nebo více než 220 miliard litrů nafty používané pro provoz nákladních automobilů. Tyto přínosy tak doplní snižování emisí, k nimž již nyní dochází na straně zákazníků Air Products, díky využívání našich produktů a technologií.


O společnosti Air Products 
Air Products (NYSE:APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství. Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost v roce 2021 dosáhla obratu ve výši 10,3 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 55 miliard USD. Více než 20 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců z různých prostředí je poháněno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. Pro více informací navštivte webové stránky www.airproducts.cz nebo nás sledujte na portálech LinkedIn, Twitter, Facebook nebo Instagram

Upozornění: Tato zpráva obsahuje prohlášení o budoucích záměrech ve smyslu Zákona o reformě vedení soudních sporů (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995.  Tato výhledová prohlášení vycházejí z očekávání a předpokladů vedení společnosti k datu vydání této zprávy a nejsou zárukou budoucích výsledků. Ačkoli jsou výhledová prohlášení učiněna v dobré víře a na základě předpokladů, očekávání a odhadů, které vedení považuje za přiměřené na základě aktuálně dostupných informací, skutečná výkonnost a finanční výsledky se mohou od odhadů a prognóz vyjádřených ve výhledových prohlášeních podstatně lišit, a to z důvodu mnoha faktorů, včetně rizikových faktorů popsaných v naší výroční zprávě na formuláři 10-K za fiskální rok končící 30. září 2021.  S výjimkou případů vyžadovaných zákonem se zříkáme jakékoli povinnosti nebo závazku aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu tak, aby odrážela jakoukoli změnu předpokladů, přesvědčení nebo očekávání nebo jakoukoli změnu událostí, podmínek nebo okolností, na nichž jsou taková výhledová prohlášení založena.