Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Kyslík – časté otázky

Které nejdůležitější body je třeba mít na paměti při přepravě lahví? plus minus

Kdykoli přepravujete lahve, dodržujte tyto jednoduché, ale důležité pokyny:

 • Ujistěte se, že je ventil uzavřený
 • Odpojte všechny regulátory a znovu zkontrolujte, zda je uzavřený ventil
 • Při zvedání vždy buďte opatrní – lahve jsou těžké

Přečtěte si prosím náš bezpečnostní list „Obecná manipulace s lahvemi“.

Jak mohu bezpečně používat kyslíkové a acetylenové lahve? plus minus

Zde je video, které nabízí vyškoleným uživatelům těchto plynů další informace o bezpečném používání kyslíku a acetylenu:

 • Zavřete ventil lahve
 • Pokud se únik zastavil
  • Vyřaďte lahev z provozu a jasně ji označte
  • Kontaktujte nás a sjednejte sběr lahví
 • Pokud lahev stále uniká
  • Větrejte místnost otevřením dveří a oken
  • Vyhněte se zdrojům vznícení, jako jsou elektricky ovládané ventilátory jiné než EX
  • Pokud je to možné a bezpečné tak učinit, přesuňte lahev do bezpečného prostoru mimo a mimo zdroje vznícení a tepla a veřejného přístupu
  • Evakuujte prostor v blízkosti lahve
  • Kontaktujte hasičský sbor a kontaktujte nás

Při manipulaci s lahvemi při požáru je třeba:

 • Zvedněte poplach a evakuujte prostor.
 • Obraťte se na záchranné služby
 • Kde je to možné, informujte je o počtu, typu a umístění lahví.
 • Pokud je to možné, chlaďte lahve z bezpečné vzdálenosti.
 • Poradit Air Products na 08085 02 02 02

Nepřistupujte k lahvím způsobeným požárem, dokud nouzové služby neoznámí, že je bezpečné tak učinit.

Kompletní bezpečnost – lahve v brožuře Požár

Lahve v požárním bezpečnostním letáku

Jak se mě týká nařízení ADR a pravidlo 1000 bodů? plus minus

Od 1. ledna 2007 musí být řidič jakéhokoli typu vozidla, a to nejen vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, která má přepravovat nebezpečné zboží překračující prahové limity, držitelem osvědčení o odborném školení nebo licence ADR jako to je lépe známé.

Pokud chcete využít výjimky z některých požadavků předpisů ADR (například povinnost mít oranžové tabulky, reflexní vesty a klíny pro klíny), musíte rozumět pravidlu 1000 bodů a omezeným prahovým hodnotám množství. Úplné předpisy ADR platí pouze v případě, že vaše zatížení lahví překročí tuto mezní hodnotu.

Stáhněte si prosím našeho průvodce na adrese ADR a pravidlo 1000 bodů .

Jaká je klasifikace kyslíku podle ADR? plus minus
 • Č. UN/ID: UN 1072
 • Správný přepravní název: KYSLÍK, STLAČENÝ
 • Třída nebo oddíl: 2
 • Kód tunelu: (E)
 • Štítky: 2.2 (5.1)
 • ADR / RID ID nebezpečí č. : 25
 • Látka znečišťující moře: č
 • Chemická značka je O₂ a atomové číslo 8.
 • Synonyma: kyslík, plynný kyslík, plynný kyslík, GOX
 • Registrační číslo REACH: uvedeno v příloze IV / V REACH, vyňato z registrace.
 • Klasifikace látky nebo směsi
 • Oxidující plyny – Kategorie 1 H270: Může způsobit nebo zesílit požár; oxidačního činidla.
 • Plyny pod tlakem – Stlačený plyn. H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat.
Mohu produkovat kyslík na svém vlastním pracovišti? plus minus

Air Products Technologie PRISM pro kyslík VSA splňuje potřeby celé řady oborů a aplikací včetně ochrany životního prostředí a odpadních vod, zpracování skla, železných a neželezných kovů, výroby cementu a vápna a výroby papíru a celulózy. Více se dozvíte v našem videu „Výroba kyslíku v závodě pomocí vakuové absorpce (VSA)“.

Generátory kyslíku PRISM® VSA – řada T

Proč se kyslík používá v potravinářských technologiích? plus minus

Přestože kyslík způsobuje oxidační kažení potravin, a tak umožňuje růst aerobních mikroorganismů, je z dobrých důvodů někdy používán v balení v modifikované atmosféře (MAP). V kontrolovaných množstvích pomáhá kyslík udržovat čerstvou, přirozenou barvu a dýchání pro určité potraviny, zejména čerstvé maso.

Zjistěte více o kyslíku v aplikacích MAP návštěvou našich MAP .

Kyslík je vyžadován pro jakýkoli proces spalování, ať již je v zařízení sklenice, minerály nebo kovů průmyslu. Doplněním nebo nahrazením spalovacího vzduchu kyslíkem lze celkové spalování zlepšit zvýšením přenosu tepla, vyššími teplotami plamene a snížením objemu palivových plynů. Výsledkem je, že lze dosáhnout vyšší spotřeby paliva a vyšší rychlosti výroby zavedením obohacení kyslíkem nebo úplným kyslíko-palivovým spalováním.

Kontaktujte nás ještě dnes a nechte naše odborníky v oboru pomoci optimalizovat váš proces spalování.

Oxy-fuel burner

Kyslík se používá v mnoha oblastech použití vody. Pro odvětví akvakultury, ať již v nádržích, tokech nebo jezerech, je zvýšení obsahu kyslíku nezbytné pro zdraví vodních živočichů ve vodě a pomáhá zlepšit růst ryb zajištěním odpovídajícího množství kyslíku na kg ryb.

V oblasti nápojů a odpadních vod pomáhají oxidační technologie zpracovávat toky komunálních a průmyslových odpadních vod, aby splňovaly požadované standardy pro opětovné použití vody v různých aplikacích.

Chcete-li zjistit více, navštivte naše stránky Voda / Odpadní voda.