logo Go to Home Page

Zásady chování pro dodavatele společnosti Air Products

Nedílnou součástí našeho týmu jsou dodavatelé, díky kterým můžeme poskytovat zákazníkům naše produkty a služby a podporovat iniciativy zaměřené na udržitelnost. Společnost Air Products chce spolupracovat s dodavateli, kteří sdílí naše hodnoty.

Platnost

Tyto „zásady pro dodavatele“ stanovují, jaká minima od svých dodavatelů očekáváme v rámci obchodních činností, ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti. Dodavatelé musí:

Zavedení systémů a kontrol umožňujících dodržování všech příslušných zákonů a předpisů.

Potvrzení souhlasu s těmito zásadami pro dodavatele nebo doložení, že mají zavedeny ekvivalentní zásady nebo strategie pro dodavatele.

Prosazování dodržování těchto požadavků nebo ekvivalentních zásad či strategií u svých dodavatelů a subdodavatelů.

Oznamování podezření na porušení těchto zásad pro dodavatele společnosti Air Products prostřednictvím linky IntegrityLine.

Reagování na požadavky společnosti Air Products o poskytnutí informac.

Obchodní chování

Základní hodnotou společnosti Air Products je bezúhonnost, jak je uvedeno v našich zásadách chování. Dodavatelé musí jednat poctivě a eticky, chránit majetek a zajistit přesnost svých účetních knih a záznamů
Poctivost a etika

Dodavatelé musí:

 •  Dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy.
 • Předcházet situacím, při kterých dochází nebo by mohlo docházet ke střetu zájmů.
 • Vyvarovat se jakékoli formě uplácení nebo korupce, mimo jiné nesmí nabízet, slibovat, poskytovat, vyžadovat nebo přijímat či souhlasit s přijetím jakýchkoli finančních či jiných hodnotných darů, které jsou nebo by mohly být považovány za nevhodné či nezákonné. To se týká také vztahů se státními úředníky.
 • Vyvarovat se nadměrné pohostinnosti nebo poskytnutí darů, které by mohly ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit jednání zaměstnanců společnosti Air Products nebo třetích stran obchodujících se společností Air Products.
 • Zamezit smlouvám či jednání, které mohou bránit obchodu a omezovat konkurenci, a zamezit sdílení citlivých obchodních informací.
 • Dodržovat příslušné zákony regulující mezinárodní obchod, včetně zákonů regulujících dovoz a vývoz, obchodních sankcí a embarg.
 • Zajistit, že zboží a materiály prodávané společnosti Air Products neobsahují zakázané látky, včetně konfliktních minerálů.

Ochrana majetku

Dodavatelé musí:

 • Chránit duševní vlastnictví společnosti Air Products, včetně důvěrných a interních informací.
 • Shromažďovat osobní údaje pouze pro legitimní obchodní účely, sdílet je pouze se subjekty, které k tomu mají oprávnění, chránit údaje v souladu s příslušnými zákony a předpisy a uchovávat informace pouze po nezbytně nutnou dobu.

Dodavatelům doporučujeme:

 • Podle potřeby zvážit a zavést programy pro ochranu jejich společnosti před kybernetickými hrozbami, zejména pak takovými riziky a hrozbami, které by mohly mít dopad na společnost Air Products.
Přesnost účetních knih a záznamů

Dodavatelé musí:

 • Zajistit přesné zpracování a uchování všech obchodních záznamů.
 • Přesně a včas zaznamenat všechny finanční transakce.

Ochrana životního prostředí

Společnost Air Products se zavázala jednat ohleduplně vůči životnímu prostředí, dodržovat všechny příslušné zákony 
a předpisy a trvale snižovat dopad výroby na životní prostředí.

Dodavatelé musí:

 • Dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
 • Zodpovědně využívat přírodní zdroje, včetně energie a vody, a zvážit použití obnovitelných zdrojů.
 • Sledovat a trvale zlepšovat environmentální účinnost výroby, produktů a služeb, zvážit faktory, jako jsou účinnost využití energie a zdrojů, emise skleníkových plynů, spotřeba vody a množství vyprodukovaného odpadu.
 • Podpořit cíle a programy společnosti Air Products související s energiemi, snižováním oxidu uhličitého a úsporou vody.

Dodavatelům doporučujeme:

 • Veřejně a aktivně informovat o své environmentální účinnost.
 •  Vyvíjet nové, konkurenceschopné a udržitelné produkty, zejména produkty zlepšující energetickou účinnost a snižující emise skleníkových plynů.

Společenská odpovědnost

Naším cílem je být nejbezpečnější, nejrozmanitější a nejziskovější průmyslovou plynárenskou společností na světě. Usilujeme o zlepšování bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů a komunit. Současně chráníme lidská práva našich zaměstnanců a v rámci našich obchodních styků. Tyto závazky jsou obsaženy v našich zásadách pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost a pro dodržování lidských práv.

Ochrana zdraví a bezpečnos

Dodavatelé musí:

 • Dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti.
 • Klást bezpečnost na první místo, např. přerušit práci, pokud úkon nelze považovat za bezpečný.
 • Zavádět strategie a systémy pro ochranu zdraví a bezpečnost s cílem vytvořit bezpečné pracovní prostředí, chránit zaměstnance a předcházet nehodám.
 • Dodržovat bezpečnostní postupy společnosti Air Products při práci v závodech.
 • Sledovat a trvale zlepšovat bezpečnost.
 • Udržovat plány kontinuity podnikání zmírňující dopad následků přírodních a člověkem způsobených katastrof.

Dodavatelům doporučujeme:

 • Veřejně a aktivně informovat o svém výkonu v oblasti bezpečnosti.
Lidská a pracovní práva

Dodavatelé musí:

 • Dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se lidských práv.
 • Nediskriminovat žádným způsobem na základě rasy, barvy pleti, náboženství, národnostního původu, věku, státní příslušnosti, pohlaví, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, genderové identity a vyjádření, statusu válečného veterána, fyzického či mentálního postižení a dalších faktorů nesouvisejících s podnikáním.
 • Zajistit pracovní prostředí založené na respektu, bez jakéhokoli druhu fyzického a slovního obtěžování.
 • Nevyužívat ani netolerovat otroctví, obchodování s lidmi nebo nucené či dětské práce jakéhokoli druhu.
 • Respektovat právo zaměstnanců na svobodu působit v dobrovolných sdruženích a právo na kolektivní vyjednávání.
 • Poskytovat náhrady v souladu se všemi zákony a nabízet spravedlivou mzdu, rozumnou pracovní dobu a řádnou kompenzaci za přesčasy.

Dodavatelům doporučujeme:

 • Vypracovat a zavést strategii pro dodržování lidských práv obsahující výše uvedené body.
 • Vyhodnocovat a řešit potenciální rizika porušování lidských práv ve svých provozech a dodavatelských řetězcích. 
Komunity

Společnost Air Products již více než 80 let buduje vztahy a přispívá k prosperitě komunit na celém světě.

Dodavatelům doporučujeme:

 • Systematicky hodnotit dopady svých aktivit na místní obyvatele, včetně dopadů na bezpečnost a životní prostředí.
 • Podporovat místní komunity, ve kterých působí, a kde jejich zaměstnanci žijí a pracují
Rozmanitost dodavatelů

Společnost Air Products se snaží poskytovat maximální obchodní příležitosti různým dodavatelům. V USA nabízíme poradenství a podporu pomáhající minoritním obchodním firmám budovat vztahy a stát se našimi úspěšnými dodavateli.

Dodavatelům doporučujeme:

 

Ke Stažení Zásady chování pro dodavatele společnosti Air Products

zásady pro dodavatele