logo Go to Home Page

Lidská práva

Lidská práva 

Účel

Přístup společnosti Air Products k lidským právům byl navržen tak, aby byl v souladu s iniciativou Global Compact Organizace spojených národů, s hlavními prvky Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů a s deklarací Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech v práci.

Prostřednictvím dodržování těchto zásad Zásady chování a obchodní etiku (dále jen „zásady chování“) se snažíme podporovat lidská práva v našich obchodních činnostech, komunitách a dodavatelských řetězcích.

Obecné principy

Air Products se zavazuje chránit lidská práva svých zaměstnanců a ve všech svých obchodních vztazích. Očekáváme, že naši zaměstnanci a obchodní partneři budou provozovat obchodní činnost v souladu s nejvyššími principy integrity, etiky, korektnosti a respektu, jak je popsáno v našich zásadách chování. Zavázali jsme se přispívat ke zlepšování komunit, v nichž působíme. V oblastech, kde se místní zákony liší od našich standardů lidských práv, dodržujeme vyšší standard.

Diverzita a rovné příležitosti

Air Products buduje rozmanitou, multikulturní pracovní sílu, která podporuje pracovní prostředí podporující začlenění. Jsme zavázáni k rovnocenným příležitostem a snažíme se odrážet rozmanitost komunit v místech, kde obchodujeme. Zaměstnáváme místní pracovníky, investujeme do budování rozmanitých talentů a v případě potřeby poskytujeme školení, abychom zvýšili úroveň dovedností ve spolupráci se zástupci pracovníků a příslušnými státními orgány. Naše globální úsilí o genderovou rovnost je plně v souladu s „ Zásady posílení postavení žen.

Prostřednictvím našich rovných příležitostí a zásad rozmanitosti a začlenění výslovně zakazujeme diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, náboženství, národnostního původu, věku, státní příslušnosti, pohlaví, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, genderové identity a výrazu, statusu veterána, fyzického nebo duševního původu. postižení a dalších faktorů nesouvisejících s obchodem.

Pracoviště bez obtěžování

Air Products se zavázala k vytvoření uctivého pracovního prostředí bez jakéhokoli fyzického a verbálního obtěžování, včetně šikany, mobbingu a sexuálního obtěžování. Společnost dodržuje přísné postupy pro prevenci takového chování včetně opakovaného sdělování svých očekávání a poskytování školení zaměstnancům a manažerům. Očekáváme oznamování v dobré víře a důkladné prošetřování všech obvinění. Veškerá porušení těchto zásad bereme vážně a jejich porušení má důsledky, včetně ukončení pracovního poměru.

Svoboda sdružování

Air Products respektuje dobrovolnou svobodu sdružování zaměstnanců a právo na kolektivní vyjednávání a dodržuje příslušné místní zákony, ve kterých působíme. Někteří z našich zaměstnanců jsou zastoupeni oficiálně určenými třetími stranami nebo určenými či zvolenými zástupci zaměstnanců.

Nucená práce

Společnost Air Products se neangažuje v použití otroctví, obchodu s lidmi nebo použití nucené práce jakéhokoli druhu a nebude je tolerovat.

Dětská práce

Air Products dodržuje platné zákony a předpisy týkající se minimálního věku a také Úmluva MOP č. 138 o minimálním věku zaměstnanců. Podporujeme vytváření školicích, učňovských nebo interních programů úzce souvisejících se vzděláváním. Air Products v rámci našeho podnikání nevyužívá dětskou práci v rozporu s platnými zákony ani ji ospravedlňuje.

Konfliktní materiály

Air Products se zavazuje získávat materiály od společností, které sdílejí naše hodnoty týkající se lidských práv, etiky a odpovědnosti vůči životnímu prostředí, jak je uvedeno v našich Zásady konfliktu s minerály. Očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat naše zásady chování a splní naše očekávání v oblasti udržitelnosti, včetně zajištění zdrojů bez konfliktů.

Odměňování a pracovní doba

Air Products zavedl konkurenční úrovně mezd, které vycházejí z místních trhů a popisu jednotlivých prací a nejsou založené na pohlaví, věku, etnické příslušnosti, národnosti nebo jiných osobních vlastnostech či názorech. Poskytujeme odměny a benefity, které jsou konkurenční a v souladu s platnými zákony. Zaměstnanci jsou seznamováni s naší filozofií odměňování a tato filozofie je pro ně dostupná.

Zavázali jsme se plnit požadavky místních zákonů a kolektivních smluv týkající se pracovní doby, podmínek a odpovídající odměny.

Životní prostředí, zdraví, bezpečnost a ochrana

Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a komunit, v nichž žijeme a působíme, zůstává naší nejvyšší prioritou. V souladu s našimi Zásady ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EH&S), jsme odhodláni stát se jedničkou v oboru výkonu ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti s cílem nejen splnit, ale i překročit požadavky ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti prostřednictvím globálního systému řízení, který platí pro všechny operace Air Products. 

V rámci podpory našich cílů udržitelnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí navrhujeme a provozujeme naše zařízení způsobem, který chrání životní prostředí a zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, dodavatelů a veřejnosti. Jsou zavedeny postupy, které zajišťují včasné oznámení jakýchkoli hrozeb nebo bezpečnostních obav zaměstnancům a obecním správním orgánům a náležitě se takovýmito situacemi zabývají. Zavázali jsme se vyvíjet a vyrábět produkty, které lze vyrábět, distribuovat, používat a recyklovat nebo likvidovat bezpečným a udržitelným způsobem.

Boj proti korupci

Air Products konkrétně zakazuje nabízet, slibovat, uskutečňovat, požadovat, přijímat nebo souhlasit s přijímáním jakýchkoli plateb nebo zvýhodnění, které by mohly být považovány za nevhodné nebo nezákonné. Od zaměstnanců se očekává, že budou dodržovat stávající zásady pro globální soutěž, boj proti korupci a etické obchodní chování. Zaměstnanci jsou školeni v oblasti boje proti úplatkářství a témat souvisejících s korupcí, včetně platných zákonů a předpisů, a jsou povzbuzováni, aby oznámili jakákoli podezření na nesprávné jednání prostřednictvím společnosti. IntegrityLine .

Implementace

Tyto zásady ochrany lidských práv byly zveřejněny a jsou přístupné všem zaměstnancům. Zaměstnanci, kteří se domnívají, že pravděpodobně došlo k porušení těchto zásad, by je měli oznámit prostřednictvím zavedených kanálů, mimo jiné:

  • vedoucí oddělení, v němž došlo k porušení principů;
  • libovolný člen vedení společnosti Air Products;
  • vedoucí oddělení lidských zdrojů pro zaměstnance;
  • vedoucí oddělení rovnocenných příležitostí v zaměstnání (USA);
  • globální ředitel pro rozmanitost a začlenění nebo 
  • Linku IntegrityLine – zdroj pomoci naší společnosti pro zajištění shody. 

Přísně zakazujeme v jakékoli podobě odvetné kroky proti každému, kdo v dobré víře nahlásí podezření na porušení nebo spolupracuje při vyšetřování údajného porušení. 

V rámci podpory svého závazku k lidským právům Air Products vyžaduje, aby jeho dodavatelé, prodejci a smluvní partneři potvrdili nebo smluvně souhlasili, že budou dodržovat všechny zákony, pravidla a předpisy platné v zemích a jurisdikcích, ve kterých obchodují. Můžeme také požadovat po dodavatelích, prodejcích a smluvních partnerech, aby souhlasili s tím, že se budou řídit těmito zásadami, nebo prokáží závazek k dodržování lidských práv prostřednictvím svých vlastních zásad. Toto je uvedeno v dokumentu očekávání dodavatelů .

Správa

Ředitel a vedoucí oddělení lidských zdrojů má celkovou odpovědnost za správu těchto zásad. 

Výkonný viceprezident, vedoucí právního oddělení a tajemník má celkovou odpovědnost za linku IntegrityLine a zásady chování včetně zajištění náležitého dořešení oznámených porušení zásad. 

Personální oddělení, vedoucí a manažeři na všech úrovních je odpovědné za dodržování těchto zásad a plnou podporu úsilí společnosti o vytvoření respektujícího, čestného a bezpečného pracovního prostředí, podle toho modelovat své chování; a oznámit nedodržení těchto zásad.

Zaměstnanci jsou zodpovědní za to, že se svými spolupracovníky zacházejí s úctou, oceňují odlišné myšlení a nápady, pracují efektivně napříč odlišnostmi a oznamují jakákoli porušení zásad prezentovaných v tomto dokumentu.