logo Go to Home Page

Správa a řízení nominačního výboru společnosti

Představenstvo

Výbor pro řízení a jmenování společnosti
Charta

S účinností od 16. července 2015

1.    
Účel

          1.1     Výbor pro správu a jmenování vedení společnosti (dále jen „výbor“) je nápomocen představenstvu („správní radě“) při plnění jeho povinností s cílem zajistit, aby představenstvo fungovalo efektivně a aby se společnost řídila způsobem, který je v souladu se zájmy jejích členů. akcionáři. Průběžně zejména výbor (1) monitoruje a poskytuje radě rady ve věcech, které se týkají struktury rady, organizace, vedení a dalších postupů správy a řízení; a (2) vyhodnocuje složení rady, plánuje nástupnictví na pozici ředitele a identifikuje, přijímá a navrhuje kvalifikované kandidáty pro volbu do rady.

2.    
Struktura výboru, Kvalifikace členů, jmenování,
A odebrání

          2.1     Výbor se skládá z nejméně tří ředitelů, kteří jsou společně s předsedou výboru jmenováni radou na doporučení výboru a mohou být odvolána radou podle jejího uvážení. Všichni členové výboru musí být nezávislými řediteli na základě standardů přijatých burzou v New Yorku.

3.    
Pověření a odpovědnosti

          3.1     Výbor bude mít pravomoc provést veškerá opatření, která považuje za nezbytná k podpoře svého účelu, včetně, mimo jiné, následujících:

 • 3.1.1
  Správa a řízení
 • (a)
  Obecné. Výbor dohlíží na představenstvo a vydává mu doporučení ve věci postupů a profilu společnosti.
  (b)
  Řídicí dokumenty. Tento výbor je odpovědný za revizi a doporučení změn stanov společnosti, statutu, statutu představenstva a listin chování společnosti. pokyny pro správu a řízení společnosti a další dokumenty pro správu a řízení.
  (c)
  Struktura a jmenování výborů.. Výbor je odpovědný za pravidelné přezkoumávání a vydávání doporučení představenstvu, pokud jde o jeho strukturu a chod. Výbor je rovněž odpovědný za doporučovat ředitele, aby byli jmenováni předsedou a předsedou představenstva a členem jeho výborů.
 • 3.1.2
  Složení a jmenování členů představenstva
 • (a)
  Složení a účinnost desky. Výbor bude ve spolupráci s výborem pravidelně přezkoumávat a vydávat doporučení radě týkající se jeho přiměřené velikosti, dovedností a charakteristik potřebných představenstvem, zásad odstupování ředitele ve funkci ředitele a funkčního období a dalších záležitostech týkajících se složení a účinnosti rady.
  (b)
  Kandidáti na ředitele.. Výbor je odpovědný za určování, přezkoumávání a doporučení členů představenstva pro volbu do představenstva, včetně osob, které budou na výroční valné hromadě navrženy akcionáři a za obsazení volných pracovních míst a nově vytvořených pozic rada. To zahrnuje odpovědnost za přijetí zásad týkajících se uvážení kandidátů navržených akcionáři a přezkoumání kandidátů na představenstvo navržených akcionářem společnosti.
  (c)
  Kritéria. Při doporučování kandidátů pro volbu do představenstva vezme výbor v úvahu kritéria stanovená představenstvem uvedená v pokynech pro správu a řízení společnosti a jak jinak může představenstvo čas od času ustanovit.
  (d)
  Znovuzvolení zavedených ředitelů. Výbor je rovněž odpovědný za přezkoumání činnosti zavedených členů představenstva při rozhodování, zda doporučit jejich jmenování do znovuzvolení, přičemž se vezme v úvahu míra, do které i nadále splňují kvalifikace pro členství v představenstvu stanovené v pokynech pro správu a řízení společnosti a aktuální potřeby rady.
  (e)
  Nezávislost ředitelů. Výbor doporučí představenstvu standardy, které se budou používat při rozhodování o typech vztahů, které tvoří hmotné vztahy mezi společností a ředitelem, pro účely určení nezávislosti ředitele.
  (f)
  Odstoupení ředitelů. Výbor přezkoumá rezignace předložené řediteli, jejichž hlavní pracovní zařazení nebo obchodní asociace se mění, kteří nejsou znovuzvoleni v souladu se stanovami společnosti nebo za jiných okolností, které mohou vznést otázky k pokračující kvalifikaci ředitele ve vztahu k kritériím členství ve správní radě zmíněných výše, a doporučit představenstvu, jaká opatření by rada měla podniknout s ohledem na rezignaci.
  (g)
  ** Search Search firm.. Výbor může podle vlastního uvážení pověřit vyhledáváním ředitelů, aby určili kandidáty na nominaci za ředitele, a má výhradní pravomoc schvalovat poplatky a další podmínky uchování s ohledem na všechny takové společnosti.
  (h)
  *** Vedoucí ředitel. Výbor zavede a bude dohlížet na postup volby vedoucího ředitele z řad nezávislých ředitelů společnosti.
 • 3.1.3
  Odměna ředitele
 • (a)
  Přezkum a doporučení. Tento výbor je odpovědný za kontrolu odměňování členů představenstva, kteří nejsou zaměstnanci, včetně postupů odměňování zaměstnaneckých požitků a za vydávání doporučení představenstvu pro jeho schválení. V rámci své revize obdrží výbor informace o odměnách poskytovaných ředitelům, kteří nejsou zaměstnanci, ve stejné skupině společností, které musí výbor přezkoumat.
 • 3.1.4
  Hodnocení výkonu
 • (a)
  Vyhodnocení představenstva. Výbor je odpovědný za stanovení rámce pro dohlížení na samohodnocení své činnosti radou a dohlížení na ni, která se musí konat nejméně jednou ročně.
  (b)
  Vyhodnocení výboru. Výbor provede vlastní vyhodnocení své činnosti nejméně jednou ročně. Vyhodnocení se musí zaměřit na témata včetně složení výboru, odpovědností, struktury a procesů a účinnosti. Výbor na základě svého hodnocení výkonnosti podle potřeby vydá vedení a celé radě doporučení.
  (c)
  Další hodnocení výboru. Zatímco každý z ostatních výborů rady je primárně odpovědný za provedení vlastního hodnocení, výbor je odpovědný za vytvoření celkového rámce pro tato hodnocení výborů.
  (d)
  Vyhodnocení vedoucího ředitele. Výbor může stanovit postupy pro hodnocení vedoucího ředitele.
 • 3.1.5
  Další záležitosti
 • (a)
  Prohlášení. Tento výbor je odpovědný za revizi a vydávání doporučení představenstvu ohledně zveřejnění informací vyžadovaných ve výročním prohlášení společnosti pro akcionáře týkající se kvalifikace ředitele, nominace zásad, procesů a kritérií a dalších záležitostí, které je nutné zveřejnit ohledně složení, vedení a nominace.
  (b)
  Akcionářské návrhy. Výbor je odpovědný za revizi a vydávání doporučení představenstvu a v případě potřeby konzultace s dalšími výbory představenstva ohledně reakce společnosti na návrhy akcionářů na začlenění do výroční zprávy společnosti.
  (c)
  Informace akcionářů. Tento výbor je odpovědný za doporučení a schválení představenstvem procesu, kterým mohou akcionáři společnosti zasílat ředitelům informace, a při rozhodování o tom, které informace budou předány ředitelům.
  (d)
  Regulační dohled. Tento výbor je odpovědný za sledování vývoje v oblasti práva a praxe v oblasti správy a řízení společnosti a reakce společnosti na ně.
  (e)
  Krizového řízení. Pravidelně kontrolujte postupy krizového řízení společnosti.
  (f)
  Vztahy s vládou. Sleduje aktivity společnosti ve vztahu k zájmům a vztahům se státními úřady, politickými příspěvky, případnými politickými výdaji uskutečněnými jejím jménem.
  (g)
  Veřejná politika. Sledovat reakce společnosti na důležité otázky týkající se veřejné politiky, které mají dopad na společnost, včetně oblastí společenské odpovědnosti, firemního občanství a udržitelnosti.
4.    
Činnosti výboru: Schůzky, programy, podávání zpráv
Delegování a vyhodnocení výkonu

          4.1     Tento výbor může přijmout procesní pravidla pro své jednání a jednání, které nejsou v rozporu s touto listinou, stanovami společnosti nebo platnými zákony. Ve výboru se řídí stejnými pravidly týkajícími se schůzek (včetně schůzek prostřednictvím konferenčního telefonického nebo podobného komunikačního zařízení), jednání bez schůzek, upozornění, vzdání se výpovědní lhůty a usnášeníschopnosti a požadavky hlasování, které se týkají rady. Členům všech schůzek bude poskytnuto odpovídající oznámení. Jedna třetina členů, ne však méně než dva, je usnášeníschopný, a všechny záležitosti budou určeny usnesením většiny přítomných členů. Výbor může delegovat celou pravomoc nebo její část, kterou jí udělila rada, na jednoho nebo více členů výboru, vyšší vedení nebo podvýbory, s výhradou platných plánů, zákonů, předpisů a norem pro kótování.

          4.2     Představenstvo každý rok schvaluje plán pravidelných schůzí výboru. Další schůzky mohou být uspořádány podle uvážení výboru nebo předsedy. Předseda představenstva, tajemník společnosti a předseda výboru se shodují na délce pravidelných schůzek a potřebě naplánovat další zvláštní schůzky.

          4.3     Roční program jednání výboru a jednotlivé programy schůzek sestavuje předseda rady a tajemník společnosti po konzultaci s předsedou výboru a se vstupními informacemi od příslušných členů vedení a zaměstnanců.

          4.4     Pokud je přítomen, předsedá schůzím výboru. V jeho nepřítomnosti mohou přítomní členové výboru jmenovat pro předsedu tempem. Předseda výboru podává zprávy o jednáních a akcích výboru a obchodní tajemník nebo asistent podnikového tajemníka) vede záznamy o všech schůzích výboru, které se rozesílají členům výboru pro kontrolu a schválení.

5.    
Zdroje

          5.1     Výbor bude disponovat zdroji a pravomocemi nezbytnými k plnění svých povinností a odpovědností. Výbor má výhradní pravomoc udržovat a ukončovat činnost externího právního poradce, konzultanta pro odměny ředitele nebo jiných odborníků nebo konzultantů, jak to považuje za vhodné, včetně výhradního oprávnění schvalovat firemní odměny a další podmínky uchování. Společnost poskytne výboru odpovídající finanční prostředky, jak stanoví výbor, na výplaty odměn externím poradcům a jiným poradcům, jakmile to uzná za vhodné, a správních výdajů komise, které jsou nezbytné nebo náležité při výkonu jejích povinností. Při výkonu své kontrolní funkce je výbor zmocněn vyšetřovat všechny záležitosti, na které byl upozorněn. Tento výbor bude mít přístup ke knihám, záznamům, zařízením a zaměstnancům společnosti. Veškerá komunikace mezi výborem a právním poradcem v průběhu získání právního poradenství bude považována za privilegovanou komunikaci společnosti a výbor podnikne veškeré nezbytné kroky, aby zachovala privilegovanou povahu takové komunikace.