logo Go to Home Page

Obchodování s lidmi a otroctví

Společnost Air Products je proti otroctví, obchodování s lidmi a využívání nucené práce jakéhokoli druhu. Na podporu této pozice zavedla společnost zásady a procesy v rámci svých obchodních aktivit a dodavatelských řetězců.

Podniky

Společnost udržuje a prosazuje: Lidská práva zásady, které mimo jiné stanoví, že společnost Air Products podporuje, povzbuzuje a oceňuje rozmanitou multikulturní pracovní sílu a je striktně proti využívání dětské práce nebo nucené práce jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně otroctví, nevolnosti, obchodování s lidmi a všechny další formy nucené práce. Zásady společnosti v oblasti lidských práv vyžadují, aby se zaměstnanci na všech úrovních organizace řídili těmito zásadami.

Lidská práva jsou součástí zaměstnance společnosti Air Products Zásady chování, kterým se stanoví, že dodržujeme všechny pracovní zákony a zákony o zaměstnání v zemích, kde působíme, včetně zákonů týkajících se dětské práce a práv zaměstnanců, jako je svoboda sdružování, soukromí a zaměstnání v oblasti rovných příležitostí. Od zaměstnanců se očekává, že budou dodržovat zásady chování jako podmínku zaměstnání. U všech zaměstnanců je vyžadováno školení a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno ředitelem pro dodržování zásad. Zaměstnanci, kteří nedodržují zásady chování, mohou být v některých případech vypovězeni ze zaměstnání nebo trestně stíhány. V souladu s místními zákony mohou být nadřízení a vedoucí vystaveni disciplinárnímu řízení nebo osobní odpovědnosti za nerespektování porušení zásad ze strany zaměstnanců.

Od zaměstnanců se očekává, že budou hlásit podezření na porušení zásad lidských práv, zásad chování zaměstnance a dalších zásad. Hlášení obvinění ze zneužití se provádí prostřednictvím celé řady systémů hlášení, které jsou průběžně monitorovány. Obvinění jsou přezkoumána, postoupena příslušným vyšetřovacím zdrojům a zaznamenána do systému správy případů, kde je průběh vyšetřování sledován nezávislým pozorovatelem. Pro hlášení v dobré víře je podporována důrazná zásada nes odvetných opatření. V průběhu roku 2017 nebyla prostřednictvím žádného systému hlášení podána žádná obvinění týkající se otroctví a obchodování s lidmi.

Dodavatelský řetězec

Po dodavatelích se také vyžaduje, aby se řídili výše uvedeným Zásady chování při obchodních jednáních se společností a při podpoře principů uvedených ve společnosti Air Products Očekávání dodavatelů. Společnost Air Products zavedla proces předběžné kvalifikace dodavatele, který zahrnuje revizi obchodních a rizikových faktorů. Kritičtí dodavatelé jsou zahrnuti do firemního programu řízení vztahů s dodavateli (SRM), který vyžaduje školení a plánování každý rok. Aplikace SRM také zahrnuje vyhodnocení rizik dodavatele, která se používají k porozumění a řešení stávajících a potenciálních rizik, včetně problémů týkajících se práce a zásad chování. Společnost má definované postupy pro neshodu a nápravu a společné nápravné akční plány společnost-dodavatel.

Společnost Air Products běžně vyžaduje, aby její dodavatelé, prodejci a smluvní partneři uzavírali smluvní souhlas s dodržováním všech zákonů, pravidel a předpisů platných v zemích a jurisdikcích, v nichž obchodují, včetně, ale nikoli výhradně, všech zákonů, pravidel a předpisů týkajících se otroctví a obchodování s lidmi. Manažeři společnosti Air Products jsou po konzultaci s právním oddělením vyškoleni k zajištění toho, aby byla tato ustanovení běžně součástí smluv. Společnost Air Products může rovněž požadovat, aby její dodavatelé, prodejci a smluvní partneři prokázali závazek k dodržování lidských práv a odpor vůči otroctví a obchodování s lidmi tím, že společnosti Air Products poskytnou kopii vlastních zásad týkajících se lidských práv nebo boje proti otroctví / obchodování s lidmi. Společnost Air Products může dále požadovat, aby její dodavatelé, prodejci a smluvní partneři absolvovali certifikace, které jsou pro společnost Air Products uspokojivé a potvrzují, že materiály začleněné do produktů, které dodávají společnosti Air Products, splňují veškeré zákony týkající se otroctví a obchodování s lidmi v zemích, v nichž obchodují. .

Oddělení podnikového auditu společnosti Air Products příležitostně provádí audity a ověření stávajících smluvních ujednání v rámci organizace dodavatelského řetězce, aby zajistil soulad se smluvními podmínkami, včetně, ale nikoli výhradně, smluvních podmínek týkajících se dodržování zákonů. Společnost Air Products obecně nenajímá za takové účely žádné třetí strany, aby prováděly audity nebo ověřování, i když si za náležitých okolností si to vyhrazuje. Audity se obvykle provádějí s 30denním předstihem.

Společnost Air Products má obavy, že obchod Konfliktní minerály ve východních provinciích Demokratické republiky Kongo může podporovat ukrývání lidských práv v regionu. Společnost Air Products vyhodnotila, zda mohou být konfliktní minerály součástí jejich dodavatelského řetězce. Společnost přehodnotila své výrobní řady a identifikovala ty, které by mohly obsahovat minerály. Pro každý pokrytý produkt byla provedena přiměřená žádost o rozumnou zemi původu (dále jen „RCOI“). V případě potřeby společnost provádí hloubkovou kontrolu dodavatelského řetězce v souladu s pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a zapojuje dodavatele, kteří byli označeni jako poskytující společnosti materiály, které obsahují nebo potenciálně obsahují konfliktní minerály. Kromě toho společnost poskytla svým dodavatelům informace o získávání bezkonfliktních zdrojů a zavedla opatření pro nové a obnovené dodavatelské smlouvy, které vyžadují, aby dodavatelé a jejich subdodavatelé zajišťovali transparentnost dodavatelského řetězce ve vztahu ke zdroji jakýchkoliv nerostných surovin.

Dotazy týkající se závazku společnosti Air Products eradikovat otroctví a obchodování s lidmi jak v rámci své vlastní organizace, tak v rámci organizací, s nimiž společnost Air Products obchoduje, mohou být adresovány Julie O'Brien, Ředitel pro udržitelnost.

Seifi Ghasemi
Předseda, prezident a generální ředitel

Výše uvedené informace byly poskytnuty v souladu s britským zákonem o moderním otroctví z roku 2015 a kalifornským zákonem o transparentnosti v dodavatelském řetězci z roku 2010.